Logowanie

Podaj prawidłowy login oraz hasło!
Logowanie przebiegło pomyślnie!

Nie masz jeszcze konta?

Nauczyciel przysposobienia obronnego - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą pięciu kroków (FIVE STEPS)

Nauczyciel przysposobienia obronnego - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą pięciu kroków (FIVE STEPS) Nauczyciel przysposobienia obronnego - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą pięciu kroków (FIVE STEPS) Nauczyciel przysposobienia obronnego - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą pięciu kroków (FIVE STEPS) Nauczyciel przysposobienia obronnego - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą pięciu kroków (FIVE STEPS) Nauczyciel przysposobienia obronnego - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą pięciu kroków (FIVE STEPS) Nauczyciel przysposobienia obronnego - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą pięciu kroków (FIVE STEPS) Nauczyciel przysposobienia obronnego - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą pięciu kroków (FIVE STEPS) Nauczyciel przysposobienia obronnego - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą pięciu kroków (FIVE STEPS) Nauczyciel przysposobienia obronnego - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą pięciu kroków (FIVE STEPS) Nauczyciel przysposobienia obronnego - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą pięciu kroków (FIVE STEPS)
5/5
(30 głosów)
ORZ-233019-FIVE
Towar na magazynie
Wysyłka w 24 godziny
Darmowa dostawa
od 150 zł

(kurier InPost od 13.99 zł)
57.13
(netto)
59.99
(brutto)
Stawka VAT: 5%
wybierz opcję produktu netto brutto
57.13 59.99
76.18 79.99
-
+
bezpieczeństwo
Metody płatności 1
Metody płatności 2
Metody płatności 3

Nauczyciel przysposobienia obronnego

Nauczyciel przysposobienia obronnego - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą pięciu kroków (FIVE STEPS) Nauczyciel przysposobienia obronnego - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą pięciu kroków (FIVE STEPS) jest to gotowa wzorcowa dokumentacja dla tego stanowiska. Pracodawca zatrudniający pracownika na stanowisku Nauczyciel przysposobienia obronnego zobowiązany jest do opracowania Oceny Ryzyka Zawodowego i przedstawienia tej dokumentacji swojemu pracownikowi.

Niniejszy produkt jest kompletną dokumentacją dla Nauczyciel przysposobienia obronnego, które to stanowisko jest zawarte w Polskiej Klasyfikacji Zawodów zgodnie z najnowszym rozporządzeniem i obowiązuje od 1 Stycznia 2015 r. Stanowisko to posiada odpowiedni kod zawodu 233019 sklasyfikowany w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1145).

Dokumentacja ryzyka zawodowego dla nauczyciela przysposobienia obronnego zawiera wszystkie najważniejsze i niezbędne elementy.

Ocena ryzyka zawodowego

Zamawiając od nas dokumenrację oceny ryzyka zawodowego w wersji elektronicznej otrzymasz do pobrania dwa pliki:
 • Wersja graficzna - rozszerzony widok dokumentacji ryzyka zawodowego z ikonografią i rozbiciem każdego zagrożenia na osobnej stronie
 • Wersja klasyczna - podstawowy widok dokumentacji ryzyka zawodowego w formie tabelki zbiorczej ze wszystkimi zagrożeniami - wersja ta składa się z około połowy objętości wersji graficznej
To Ty decydujesz, którą wersję zastosujesz w swojej firmie.

W przypadku zamówienia wersji papierowej, drukujemy i wysyłamy wersję klasyczną.

Nauczyciel przysposobienia obronnego – Ocena ryzyka zawodowego COVID-19

Ocena Ryzyka Zawodowego COVID-19| Ryzyko Zawodowe SARS-COV-2 Zgodnie z najnowszymi wytycznymi Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej nasza dokumentacja została zaktualizowana i rozbudowana o zagrożenie związane z koronawirusem SARS-CoV-2 (COVID-19).

Kupując niniejszą dokumentację możesz mieć pewność, że bez problemu przejdzie ona kontrolę, a treść w będąca przedmiotem tego produktu jest jak najbardziej aktualna w odniesieniu do aktualnych przepisów pracy.

Dostępne wersje oceny ryzyka dla Nauczyciel przysposobienia obronnego:

 • Elektroniczna (.doc/.docx/.odt/.pdf) - daje możliwość dokonywania zmian w dokumentacji w razie zajścia takiej potrzeby.
 • Papierowa - gotowy wydruk przygotowany do podpisu przez pracodawcę i pracownika w miękkiej oprawie.
Nauczyciel przysposobienia obronnego - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą pięciu kroków (FIVE STEPS) wersja elektroniczna
Wersja elektroniczna (.pdf)
Nauczyciel przysposobienia obronnego - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą pięciu kroków (FIVE STEPS) gotowa ksiazka
Wersja papierowa - gotowa książka

Zakupując niniejszą dokumentację ryzyka zawodowego w wersji elektronicznej masz możliwość wielokrotnego wydruku tej dokumentacji oraz w razie zaistnienia takiej potrzeby edycji dokumentu.

Nauczyciel przysposobienia obronnego
zawartość oceny ryzyka zawodowego

  [[wzor]] - wzory dokumentow bhp
 • Strona tytułowa.
 • Pełna karta stanowiska pracy: (opis czynności, ogólna charakterystyka, używane maszyny i narzędzia na stanowisku pracy Nauczyciel przysposobienia obronnego, sposób i miejsce wykonywania pracy).
 • Dokładny opis metody wraz z matrycą mierzenia ryzyka - pięciu kroków (FIVE STEPS).
 • Identyfikacja zagrożeń - pełen wykaz czynników z odpowiednim ich podziałem (fizyczne, pyły i pary, chemiczne, biologiczne, uciążliwe i niebezpieczne).
 • Szczegółowe karty zagrożeń dla Nauczyciel przysposobienia obronnego zawierające pełne szacowanie ryzyka metodą pięciu kroków (FIVE STEPS)
 • Wykaz działań korygujących zagrożenia oraz odpowiedzialności za to.
 • Wykaz pracowników zatrudnionych na danym stanowisku.
 • Dokumentacja składa się z około 25 stron w fotmacie A4.

Opis zawodu - Nauczyciel przysposobienia obronnego

Planuje, organizuje i realizuje zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z przysposobienia obronnego zgodnie z podstawą programową dla szkół ponadpodstawowych; wspiera uczniów w rozwoju umiejętności związanych z obronnością, zachowaniem się w sytuacji zagrożenia oraz podejmowania działań w sytuacjach kryzysowych.

Obowiązki na stanowisku pracy Nauczyciel przysposobienia obronnego

 • Planowanie i organizowanie zajęć dydaktyczno-wychowawczych z przysposobienia obronnego zgodnie z podstawą programową dla szkół ponadpodstawowych (liceum ogólnokształcące i profilowane, technikum oraz zasadnicza szkoła zawodowa)
 • Kształtowanie świadomości obronnej młodzieży, obejmującej wiedzę z zakresu zagrożeń w czasie pokoju, ich źródeł i form występowania, zagrożeń w czasie kryzysu militarnego i wojny, psychologicznych skutków sytuacji kryzysowych i sposobów ich łagodzenia, systemu obronności rzeczypospolitej polskiej, roli i zadań sił zbrojnych w systemie obronności państwa, organizacji obrony cywilnej i zasady powszechnej samoobrony w przypadku zagrożeń oraz wybranych problemów międzynarodowego prawa humanitarnego
 • Wyposażanie uczniów w umiejętności z zakresu ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy, w tym: ocenianie sytuacji w miejscu wypadku, zabezpieczenie miejsca wypadku, ocenianie stanu poszkodowanego i kontrolowanie jego funkcji życiowych, udzielenie pierwszej pomocy w przypadku oparzeń, złamań i zwichnięć, krwotoków, duszenia się ciałem obcym, utraty przytomności, utraty oddechu, zatrzymania krążenia, wstrząsu pourazowego itp.
 • Kształtowanie u uczniów racjonalnych zachowań w sytuacjach szczególnych oraz przygotowanie ich do uczestnictwa w przedsięwzięciach obronnych organizowanych przez organy administracji rządowej i samorządowej oraz organizacje społeczne
 • Przygotowywanie uczniów do podejmowania samodzielnych działań w sytuacjach kryzysowych i rozwijania umiejętności organizatorskich w tej dziedzinie
 • Stosowanie w trakcie prowadzenia zajęć zasad współczesnej dydaktyki i nowoczesnych metod nauczania oraz środków dydaktycznych nakierowanych na aktywne metody nauczania i wspieranie uczniów w pogłębianiu wiedzy i doskonaleniu umiejętności z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa
 • Aktualizowanie treści kształcenia ujętych w programie kształcenia w związku z rozwojem dziedziny przysposobienia obronnego
 • Ocenianie wiedzy uczniów i ich postępów w nauce oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń
 • Zapewnianie uczniom odpowiednich warunków do nauki poprzez dbałość pracownię przedmiotową i jej wyposażenie zgodne ze standardem określonym w podstawie programowej
 • Współpracowanie z rodzicami i opiekunami uczniów w kwestiach dydaktyki i wychowania
 • Podwyższanie swoich kwalifikacji poprzez branie udziału w różnych formach doskonalenia
 • Współdziałanie z nauczycielami innych przedmiotów w celu korelacji treści kształcenia i doskonalenia metod nauczania i wychowania
 • Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania przedmiotu przysposobienia obronnego
 • Przestrzeganie zasad etyki, ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej
 • Pełnienie funkcji wychowawcy klasy
 • Prowadzenie koła zainteresowań, organizowanie wycieczek szkolnych oraz opiekowanie się młodzieżą w ramach zorganizowanych form wypoczynku
 • Prowadzenie lekcji z zakresu nauki pierwszej pomocy i obrony cywilnej w blokach tematycznych i ścieżkach edukacyjnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych
 • Opiekowanie się studentami / słuchaczami odbywającymi praktyki nauczycielskie

PODGLĄD - Nauczyciel przysposobienia obronnego
ryzyko zawodowe pięciu kroków (FIVE STEPS)

Nauczyciel przysposobienia obronnego ocena ryzyka pięciu kroków (FIVE STEPS) 1
Nauczyciel przysposobienia obronnego ocena ryzyka pięciu kroków (FIVE STEPS) 2
Nauczyciel przysposobienia obronnego ocena ryzyka pięciu kroków (FIVE STEPS) 3
Nauczyciel przysposobienia obronnego ocena ryzyka pięciu kroków (FIVE STEPS) 4
Nauczyciel przysposobienia obronnego ocena ryzyka pięciu kroków (FIVE STEPS) 5
Nauczyciel przysposobienia obronnego ocena ryzyka pięciu kroków (FIVE STEPS) 6
Nauczyciel przysposobienia obronnego ocena ryzyka pięciu kroków (FIVE STEPS) 7
Nauczyciel przysposobienia obronnego ocena ryzyka pięciu kroków (FIVE STEPS) 8
Nauczyciel przysposobienia obronnego ocena ryzyka pięciu kroków (FIVE STEPS) 9
UWAGA! - przedstawiony podgląd dokumentacji NIE JEST bezpośrednio cześcią dokumentacji Oceny Ryzyka Zawodowego dla stanowiska Nauczyciel przysposobienia obronnego metodą pięciu kroków (FIVE STEPS).
Przedstawiony podgląd dokumentacji ma charakter orientacyjny, którego celem jest unaocznienie jak skonstruowany jest plik który można zakupić,
a zakupiona dokumentacja będzie sie od niego znacząco różnić wartością merytoryczną.

Metoda pięciu kroków (FIVE STEPS)

Nauczyciel przysposobienia obronnego - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą pięciu kroków (FIVE STEPS) Niniejsza dokumentacja zawiera szczegółowe informacje i wytyczne dla metody pięciu kroków (FIVE STEPS) zgodnie z tym, jak została opracowana. Opis metody zawiera kolorowe tabelki wartościoiwania poszczególych parametrów dając nie tylko pełne liczbowe odzwierciedlenie tych parametrów, ale również wizualne. Dzięki temu masz pewność, że osoba przeprowadzająca kontrolę (i nie tylko) bez problemu odnajdzie się w treści dokumentacji. Metoda pięciu kroków (FIVE STEPS) jest jedną z najpopularniejszych w metod szacowania ryzyka zawodowego w naszym kraju dlatego z powodzeniem można bazować na tym opracowaniu. pięciu kroków (FIVE STEPS) jest bardzo lubianą metodą przez kontrolujące organy np. takie jak Państwowa Inspekcja Pracy czy Państwowa Inspekcja Sanitarna.

Nauczyciel przysposobienia obronnego - opis metody pięciu kroków (FIVE STEPS)

Metoda 5-ciu kroków często jest mylona (również przez gogole) z pojęciem "ocena ryzyka zawodowego w pięciu krokach", którą opisuję na naszym blogu nieco szerzej niż większość serwisów informacyjnych. Metoda FIVE STEPS jest koleną rozbudowaną metodą szacowania ryzyka zawodowego, która wykorzystuje cztery parametry. Wartość ryzyka otrzymujemy przez przemnożenie przez siebie wszystkich parametrów i porównaniu wyniku z tabeą wartościowania ryzyka.

Wzór szacowania ryzyka zawodowego metodą RISK SCORE:

R = P x F x S x I

gdzie:

R - wartość ryzyka

P - prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia 

F - ekspozycja na zagrożenie

S - wielkość skutków

I - ilość osób narażonych na zagrożenie

Duża liczba parametrów daje nam gwarancję wysokiej jakości otrzymanego wyniku, a przejrzyste wartościowanie pozwala z łatwością odnaleźć się przy ocenianiu ryzyka zawodowego.

Wartościowanie prawdopodobieństwa - metodą pięciu kroków

Nauczyciel przysposobienia obronnego metodą pięciu kroków (FIVE STEPS) 1

Wartościowanie ekspozycji - metodą pięciu kroków

Nauczyciel przysposobienia obronnego metodą pięciu kroków (FIVE STEPS) 2

Wartościowanie skutków - metodą pięciu kroków

Nauczyciel przysposobienia obronnego metodą pięciu kroków (FIVE STEPS) 3

Wartościowanie ilości osób narażonych - metodą pięciu kroków

Nauczyciel przysposobienia obronnego metodą pięciu kroków (FIVE STEPS) 4

Wartościowanie ryzyka - metodą pięciu kroków

Nauczyciel przysposobienia obronnego metodą pięciu kroków (FIVE STEPS) 5

Więcje na temat metody pięciu kroków (FIVE STEPS) znajdziesz we wpisie na naszym blogu.

Nauczyciel przysposobienia obronnego - Przykładowe zagrożenie

Nazwa zagrożenia: Porażenie prądem elektrycznym do 1kV

Źródło zagrożenia: Obsługa urządzeń pod napięciem

Możliwe skutki: Ból, Skurcze mięśniowe, Zatrzymanie oddechu, Zaburzenia krążenia, Zaburzenia wzroku, słuchu, równowagi itp., Czasowa utrata przytomności, Migotanie komór mięśnia sercowego, Oparzenia tkanek wewnętrznych, Zwęglenie tkanek, Śmierć

Prawdopodobieństwo (P): 0.033 pkt - Prawie niemożliwe

Ekspozycja (F): 4 pkt - Co godzinę

Skutki (S): 15 pkt - Śmierć

Ilość osób narażonych na zagrożenie (I): 1 pkt - 1 - 2 osoby

Oszacowane ryzyka (R): 0.033 x 4 x 15 x 1 = 1.98 pkt

Otrzymany wynik wskazuje na to, że na stanowisku Nauczyciel przysposobienia obronnego według metody pięciu kroków (FIVE STEPS) ryzyko jest DOPUSZCZALNE - Nie jest konieczne podejmowanie działań zmniejszający ryzyko zawodowe.

Opisane powyżej tabele wartościowania oraz opis metody znajdziesz w zakupionej Ocenie Ryzyka Zawodowego dla zawodu Nauczyciel przysposobienia obronnego metodą pięciu kroków (FIVE STEPS).


Grzegorz Wrzeszcz - [[nazwa_full]]

Cześć!
Nazywam się Grzegorz Wrzeszcz i od 2014 roku zawodowo zajmuję się BHP. Od tego czasu udało mi się opracować blisko 1500 różnych dokumentacji oceny ryzyka zawodowego metodą pięciu kroków (FIVE STEPS) w tym również ryzyko zawodowe dla stanowiska Nauczyciel przysposobienia obronnego
, które możesz zakupić na tej stronie.

Jeżeli masz jakieś pytania odnośnie tego produktu to pisz śmiało lub dzwoń! Z przyjemnością odpowiem na wszystkie twoje pytania i rozwieję (mam nadzieję) wszelkie wątpliwości.

+48 533 988 811 biuro@allebhp.pl


Parametry techniczne

Tytuł publikacji Nauczyciel przysposobienia obronnego - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą pięciu kroków (FIVE STEPS)
Producent, autor alleBHP
Stanowisko Nauczyciel przysposobienia obronnego
Kod zawodu 233019 - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1145)
Metoda opracowania pięciu kroków (FIVE STEPS)
Format Standard A4 - 21 x 29,7 cm
Liczba stron około 25 stron formatu A4
Dział, kategoria Ocena ryzyka zawodowego, Metoda pięciu kroków (FIVE STEPS)
Wersja elektroniczna Plik DOCX - umożliwia edycję dokumentacji w programie Microsoft Office
Dostępność wersji elektronicznej W ciągu 5 minut od dokonania zakupu
Wersja papierowa (książkowa)
 • laserowy druk na wysokiej jakości papierze 80g/m2
 • miękka oprawa
 • elastyczne bindowanie - z możliwością demontażu grzbietu
Dostępność wersji papierowej Dostępna od ręki, wysyłka w 24h
Zgodność Opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami dot. Oceny Ryzyka Zawodowego (Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy; Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy). Dokumentacja w pełni akceptowalna przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Państwową Inspekcję Sanitarną.
Ocena klientów - ponad 99% pozytywnych opinii

Podobne produkty

Zamów rozmowę ze sprzedawcą
×
Zamów rozmowę z ekspertem
Grzegorz Wrzeszcz
Inspektor ds. BHP

Oddzwaniamy pon - pt
w godzinach 8:00-16:00.
ZAMÓW ROZMOWĘ
Podaj imię i nazwisko!
Podaj numer telefonu!
Zaznacz zgodę na przetwarzanie danych!
Dziękujemy za wysłanie formularza.
Skontaktujemy się z Tobą w najszybszym mozliwym czasie!
Twoje imię i nazwisko
Twój numer telefonu

Nasz sklep internetowy korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z regulaminem oraz polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Rozumiem i akceptuję!
Produkt dodany do koszyka
Dodano do koszyka: 1 szt.
×
Produkt dodano do koszyka
(brutto)
(netto)
 • Format znaku / rozmiar

 • Materiał / podłoże

 • Wykonanie / typ

wybierz opcję produktu netto brutto
-
+
×
Nieoczekiwany błąd! Powiadom nas o tym :-)
×
Produkt niedostępny
Przykro nam, ale produkt jest niedostępny ;-(