Logowanie

Podaj prawidłowy login oraz hasło!
Logowanie przebiegło pomyślnie!

Nie masz jeszcze konta?

Regulamin

§1 DEFINICJE UŻYTE W REGULAMINIE

 1. Sklep internetowy; Strona internetowa; Strona www - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem www.allebhp.pl za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży lub umowę świadczenie Usługi elektronicznej.
 2. Sprzedający; Sprzedawca; Usługodawca – Grzegorz Wrzeszcz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą alleBHP.pl Grzegorz Wrzeszcz wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Henryka Góreckiego 5/2, 67-100 Nowa Sól, NIP: 9252049358, REGON: 145854132, adres poczty elektronicznej: biuro@allebhp.pl.
 3. Klient; Kupujący; Zamawiający - (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 4. Usługobiorca - (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
 5. Zarejestrowany Użytkownik - (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która dokonała rejestracji w Sklepie Internetowym, posiada login oraz hasło do swojego konta.
 6. Produkt elektroniczny- dostępna w Sklepie Internetowym rzecz wirtualna w postaci pliku będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. Do produktów elektronicznych zaliczamy:
  1. Dokumentacja HACCP(w postaci pliku *.pdf),
  2. Dokumentacja GHP-GMP(w postaci pliku *.pdf),
  3. Oceny ryzyka zawodowego (w postaci pliku *.doc, *.docx),
  4. Instrukcje bhp, przeciwpożarowe, sanitarne oraz pierwszej pomocy (w postaci pliku *.pdf),
  5. Formularze, wzory dokumentów (w postaci pliku *.doc, *.docx, *.pdf),
  6. inne pliki nie będące fizycznym (namacalnym) przedmiotem sprzedaży (dostępne we wszystkich możliwych formatach plików).
 7. Pozostałe produkt - dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą; nie będąca produktem elektronicznym.
 8. Usługa elektroniczna - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 9. Dzień roboczy - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 10. Formularz zamówienia - Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 11. Kodeks cywilny - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
 12. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 13. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 14. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
 15. Newsletter - Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

 

Sklep Internetowy www.allebhp.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

 

§2 INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin został stworzony w oparciu o aktualne przepisy prawa konsumenckiego - Ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 ze zm.).
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.12.2021.
 3. Sprzedającym jest allebhp.pl:

alleBHP.pl Grzegorz Wrzeszcz

ul. Henryka Góreckiego 5/2

67-100 Nowa Sól

NIP: 9252049358 REGON: 145854132

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze sklepu jest zapoznanie się przez Klienta z niniejszym regulaminem, według którego realizowana jest sprzedaż.
 2. Klientem jest to osoba składająca zamówienie przez stronę sklepu www.allebhp.pl.
 3. Sklep prowadzi jedynie sprzedaż internetową.
 4. Sprzedający jest płatnikiem podatku VAT.
 5. Kupujący ma świadomość, że jego dane są przechowywane na serwerach Sklepu Internetowego www.allebhp.pl.
 6. Czas przechowywania danych osobowych Kupującego (danych o zamówieniu, faktur sprzedaży, adresu e-mail, kont użytkowników) szacowany jest na okres minimum 5 lat liczony od daty złożenia zamówienia.

 

§3 ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia do wysyłki można składać:
  1. poprzez stronę internetową www.allebhp.pl - za pomocą koszyka
  2. poprzez wysłanie zamówienia na adres e-mail: biuro@allebhp.pl
  3. poprzez wypełnienie formularza zamówienia (PDF lub DOC)
  4. telefonicznie pod numerem telefonu +48 533 988 811
 2. Realizacja zamówienia polega na przesłaniu zamówionego towaru na adres podany przez Zamawiającego w zamówieniu.
 3. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami wyrażonymi w polskich złotych (PLN).
 4. Zamówienia można składać przez 24 godzin na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 5. Obsługa zamówień odbywa się w dni robocze w godzinach 10:00 – 15:00.
 6. Realizacja zamówienia jest ściśle uzależniona od dostępności towaru.

 

§4 SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
  1. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
  2. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
  3. Bank: Credit Agricole
  4. Numer rachunku: 16 194 0107 6496 0911 0000 00000
  5. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu tPay.com – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Metody płatności” oraz na stronie internetowej www.tPay.com.
  6. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu www.tPay.com. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi: Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000412357, NIP: 7773061579, REGON: 300878437.
 2. Termin płatności:
  1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym, płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Przekroczenie tego terminu jest jednoznaczne ze zmianą statusu zamówienia na "anulowane" oraz zaniechaniem czynności związanych z realizacją zamówienia.
  2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
  3. Jednostki budżetowe Skarbu Państwa dokonują płatności na podstawie otrzymanej łącznie z zamówieniem faktury z terminem płatności 7 dni z zastrzeżeniem konieczności ustalenia szczegółów ze Sprzedawcą przed dokonaniem zamówienia.

 

§5 REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Czas realizacji zamówień jest zależny od czasu dostarczenia przesyłki. W przypadku dni świątecznych oraz wolnych od pracy termin realizacji ulega odpowiedniemu wydłużeniu.
 2. Sklep nie odpowiada za ewentualne, niezależne od niego, problemy z dotarciem przesyłki, wynikające z błędów popełnionych przez Zamawiającego podczas składania zamówienia (tj. błędne dane teleadresowe).
 3. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że wszystkie towary są dostępne w magazynie.
 4. Aby zrealizować zamówienia cząstkowo (w kilku wysyłkach/transzach) Klient zobowiązany jest pokryć koszty każdej dodatkowo wysłanej paczki.
 5. Terminy realizacji zamówień uzależnione są od rodzaju produktu:
  1. Produkty elektroniczne (dokumentacje HACCP, dokumentacje GHP-GMP, instrukcje bhp, ocena ryzyka zawodowego) w plikach pdf, doc - realizowane są w terminie od 0 do 5 dni roboczych.
  2. Pozostałe produkty (instrukcje bhp, przeciwpożarowe, sanitarne oraz pierwszej pomocy w wersji planszowej, znaki, gaśnice, apteczki) - realizowane są w terminie od 0 do 10 dni roboczych.
  3. Maksymalny termin realizacji niezależnie od produktu wynosi do 21 dni roboczych.
 6. Momentem, od którego należy liczyć czas realizacji jest moment:
  1. zaksięgowania wpłaty na konto o wartości złożonego zamówienia,
  2. odnotowania wpłaty w systemie szybkich płatności transakcyjnych,
  3. potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności gotówką,
 7. Biorąc pod uwagę godziny funkcjonowania firmy należy wiedzieć, że zamówienie opłacone online (przelew, system transakcyjny) w piątek po godzinie 15:00 zostanie zaksięgowane przez pracownika nie szybciej jak w poniedziałek po godzinie 9:00 i od tego momentu liczony jest termin realizacji.
 8. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia na stronach sklepu, wybór formy płatności i sposobu dostarczenia wybranego produktu bądź produktów.
 9. W przypadku gdy towar jest niedostępny i jest to jedyna pozycja w zamówieniu, Sprzedający zastrzega sobie możliwość jednostronnego anulowania zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany osobnym mailem.
 10. Produkt w wersji elektronicznej przesyłany jest na wskazany w zamówieniu adres e-mail w formie linku prowadzącego do strony ze szczegółami zamówienia, skąd należy pobrać dokumentację. Link aktywny jest przez okres 120 godzin od otrzymania powiadomienia o zrealizowaniu zamówienia.
 11. Po zrealizowaniu zamówienia Klient otrzyma od Sprzedającego dokument potwierdzający zakup w postaci Faktury VAT.
 12. Klient i/lub Usługobiorca jest w pełni świadomy, że zamawiając produkty elektroniczne otrzyma fakturę potwierdzającą zakup również w formie elektronicznej (w pliku .pdf).
 13. Faktury w wersji elektronicznej będą udostępnione do pobrania na indywidualnej stronie ze szczegółami danego zamówienia.
 14. Klient i/lub Usługobiorca, który chce otrzymać fakturę w wersji papierowej powinien wyrazić taką chęć i powiadomić o tym Sprzedawcę.

 

§6 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
 7. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
 8. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych.
 9. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.
 10. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.
 11. Sprzedawca/Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za kary finansowe wynikające  z nieterminowości dostarczenia produktów przez Klienta/Usługobiorcę do swoich kontrahentów oraz nieterminowego przedłożenia dokumentów BHP i HACCP (które są częścią oferty Sprzedającego) dla organów nadzorujących. Klient/Usługobiorca w chwili zawarcia umowy/dokonania zakupu w Sklepie Internetowym miał pełną świadomość jaki jest czas realizacji złożonego w sklepie zamówienia.

 

§7 URLOP

 1. Firma alleBHP.pl Grzegorz Wrzeszcz zastrzega sobie prawo do możliwości wstrzymania realizacji zamówień podczas trwania urlopu.
 2. Podczas trwania urlopu informacja o tym fakcie zostanie wyświetlona na Stronie internetowej i/lub poprzez informację wysyłaną na adres e-mail po złożeniu zamówienia przez Kupujęcego/usługobiorcę.
 3. Zamówienia będą realizowane po zakończeniu okresu urlopowego zgodnie z kolejnością składania zamówień.
 4. W przypadku pilnych zamówień prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy w celu przyspieszenia realizacji.

 

§8 PRAWO AUTORSKIE

 1. Firma alleBHP.pl Grzegorz Wrzeszcz sprzedaje dokumenty w wersji elektronicznej:
  1. Dokumentacje HACCP (plik pdf),
  2. Dokumentacje GHP-GMP (plik pdf),
  3. Instrukcje BHP (plik pdf),
  4. Instrukcje przeciwpożarowe (plik pdf),
  5. Instrukcje pierwszej pomocy (plik pdf),
  6. Instrukcje sanitarne (plik pdf),
  7. Ocena ryzyka zawodowego (plik pdf, docx, doc).
 2. Oferowane dokumenty są chronione Prawem Autorskim co oznacza, że:
  1. zabrania się rozpowszechniania zamówionych dokumentacji osobom trzecim (udostępnianie/kopiowanie/przesyłanie innym użytkownikom za pomocą internetu, kopiowanie na zewnętrzne nośniki danych, dalsza sprzedaż),
  2. zabrania się opracowywania nowych (zbliżonych lub nie) dokumentacji na podstawie treści ujętych w dokumentacjach HACCP, dokumentacjach GHP-GMP instrukcjach bhp, przeciwpożarowych, sanitarnych oraz pierwszej pomocy i ocenach ryzyka zawodowego,
  3. dopuszcza się zakup dokumentacji BHP lub HACCP w celu udostępnienia jej klientowi w ramach świadczonych usług z zakresu służby bezpieczeństwa i higieny pracy,
  4. w przypadku oceny ryzyka zawodowego dozwolona jest edycja w celu dostosowania dokumentacji dla danego stanowiska w konkretnym zakładzie pracy.
 3. Dopuszczenie się odstępstw od powyższych wytycznych będzie skutkować sankcjami prawnymi.

 

§9 TREŚĆ DOKUMENTÓW

 1. Ocena ryzyka zawodowego dostępna w naszym sklepie internetowym jest kompletną gotową dokumentacją.
 2. Zakupiona dokumentacja oceny ryzyka zawodowego może różnić się od rzeczywistego stanowiska pracy.
 3. Ogólna instrukcja obsługi urządzeń może różnić się w zakresie wykonywanych czynności, w zależności od typu i modelu urządzenia.
 4. W przypadku pojawienia się zastrzeżeń odnośnie treści dokumentacji Klient zobowiązany jest do kontaktu ze Sprzedającym.

 

§10 DOSTAWA

 1. Dostawa zamówionego towaru odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 2. Cena dostawy kurierem jest stała dla paczek standardowych do 25 kg, zależy wyłącznie od formy płatności.
 3. Sprzedający proponuje następujące formy dostawy dla paczek standardowych do 25 kg:
 4. Paczki niestandardowe (dłużyce, słupki, zamówienia składające się z kilku paczek) wyceniane są indywidualnie po ustaleniach ze Sprzedawcą.
 5. Koszt dostawy pokrywa Zamawiający.
 6. Podane koszty dostawy dotyczą jedynie przesyłek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dla przesyłek poza granicami Polski cena ustalana jest indywidualnie.
 7. Istnieje możliwość odbioru osobistego w siedzibie sklepu, wówczas Zamawiający nie ponosi kosztów wysyłki.
 8. W przypadku zakupu na odległość przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm pakowych, naklejonych na przesyłkę.
 9. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane, nie należy przyjmować przesyłki. O takiej sytuacji należy niezwłocznie poinformować sprzedającego.
  1. Kurier DPD; płatne z góry: - 16,90 zł
  2. Kurier DPD; płatne za pobraniem u kuriera - 21,90 zł
  3. Wysyłka na adres e-mail - w pełni darmowa; dotyczy jedynie produktów w wersji elektronicznej. Produkty te muszą zostać zapłacone z góry.
  4. Odbiór osobisty - w pełni darmowy; możliwość odbioru osobistego po wcześniejszym uzgodnieniu terminu ze sprzedającym.


§11 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Każdy Klient, będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego i korzystający ze sklepu internetowego www.allebhp.pl, zawierając umowę na odległość może od niej odstąpić bez podania przyczyny.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi, który złoży stosowne oświadczenie w formie pisemnej w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu dostarczenia towaru konsumentowi.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać wysłane na adres siedziby firmy lub drogą elektroniczną na wskazany przez sklep adres. Wzór oświadczenia w formacie pdf konsument może pobrać ze strony sklepu (na końcu tego regulaminu).
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
 5. Zwrotu towaru należy dokonać w terminie nieprzekraczającym 14 dni. Warunkiem jest dołączenie do wysyłki dowodu zakupu.
 6. Koszty zwrotnego dostarczenia towaru ponosi Sprzedający.
 7. Wszelkie poniesione koszty przez klienta zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych od momentu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 8. Zwrotom nie podlegają Produkty Elektroniczne chronione prawem autorskim (w tym instrukcje bhp, przeciwpożarowe, sanitarne oraz pierwszej pomocy, karty oceny ryzyka zawodowego, dokumentacje HACCP, dokumentacje GHP-GMP).
 9. Aby odstąpić od umowy należy wypełnić i przesłać do nas formularz odstąpienia od umowy (PDF lub DOC).

 

§12 ZWROTY I REKLAMACJE

 1. Kupujący ma obowiązek poinformowania sprzedającego o otrzymaniu uszkodzonego towaru w terminie nieprzekraczającym 5 dni kalendarzowych.
 2. Reklamowany towar musi zostać dostarczony Sprzedawcy w oryginalnym opakowaniu. Podstawą przyjęcia towaru do reklamacji jest pisemny opis podstawy reklamacji.
 3. Do przesyłki zawierającej reklamowany towar należy dołączyć kopię dokumentu zakupu, pisemny opis podstawy reklamacji. Wzór formularzu reklamacyjnego/odstąpienia od umowy znajduje się na końcu tego regulaminu.
 4. Reklamowany towar należy wysłać firmą kurierską na koszt sprzedającego.
 5. Sprzedawca rozstrzyga reklamację w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Sprzedawcę reklamacji Kupującego.
 6. W przypadku uznania przez Sprzedawcę reklamacji zostanie Kupującemu wskazany proponowany przez Sprzedawcę tryb postępowania przy jej realizacji.
 7. Zamawiający ma prawo żądać doprowadzenia reklamowanego produktu (-ów) do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę. Jeżeli sprzedający nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, klient ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.
 8. W przypadku odmowy uznania reklamacji Sprzedający przedstawi Kupującemu uzasadnienie tej odmowy.
 9. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, w szczególności w przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową albo w przypadku uszkodzenia lub pogorszenia towaru z przyczyn, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w tym z przyczyn dotyczących Klienta lub użytkownika towaru, Klient może zostać obciążony kosztami testowania towaru. Towar zostanie klientowi odesłany na jego koszt, zaś w wypadku odmowy jego przyjęcia przez klienta będzie przez sprzedawcę przechowywany nie dłużej niż 30 dni po czym zostanie komisyjnie zniszczony.
 10. Reklamacji nie podlegają Produkty Elektroniczne oraz wynikająca z nich treść.
 11. Reklamacji nie podlegają instrukcje bhp, przeciwpożarowe, sanitarne oraz pierwszej pomocy w wersji planszowej, jeżeli wartością podlegającą reklamacji w rozumieniu Kupującego jest jej treść.
 12. Aby złożyć reklamację należy wypełnić i przesłać do nas formularz reklamacyjny (PDF lub DOC).

 

§13 KONTA UŻYTKOWNIKÓW I NEWSLETTER

 1. Sprzedający w procesie składania Zamówienia i/lub tworzenia nowego Zarejestrowanego Użytkownika może żądać od Klienta/Usługobiorcy następujących danych:
  1. Imię i nazwisko,
  2. Adres e-mail,
  3. Numer telefonu,
  4. Adres IP (pobierany automatycznie w momencie składania zamówienia),
  5. Hasło (podczas rejestracji), które jest kodowane i nie ma możliwości jego odczytu,
  6. Adres do doręczenia, adres korespondencyjny,
  7. Dane do wystawienia faktury (nazwa firmy, numer NIP, adres prowadzenia działalności).
 2. Zarejestrowany Użytkowni użytkownik może uzyskać dostęp do swojego konta jedynie po podaniu loginu (adresu e-mail) oraz hasła.
 3. Kupujący/Usługobiorca, który wyraził zgodę na przetwarzanie danych do celów marketingowych dobrowolnie podał swój adres e-mail do tego celu.
 4. Adresy e-mail wszystkich Klientów/Usługobiorców nie są przekazywane podmiotom trzecim w celach marketingowych.
 5. Kupujący/Usługobiorca, który wyraził zgodę na otrzymywanie Newslettera będzie otrzymywać od Usługodawcy wiadomości e-mail z informacjami o Produktach, promocjach, nowościach od Sprzedającego.
 6. Kupujący/Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera. W tym celu należy poinformować Sprzedającego poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres biuro@allebhp.pl.
 7. W przypadku rezygnacji przez Kupującego/Usługobiorcę z otrzymywania Newslettera, jego adres e-mail zostanie całkowicie usunięty z bazy danych Sprzedającego po otrzymaniu takiej dyspozycji od Kupującego/Usługobiorcy.
 8. Odstępstwem od §13 pkt. 7 jest sytuacja, w której Kupujący/Usługobiorca jest zarejestrowanym użytkownikiem Sklepu Internetowego (posiada login oraz hasło do swojego konta). W takim wypadku dane Kupującego pozostaną w zbiorach Sprzedającego chyba, że Kupujący/Sprzedający wyrazi wolę całkowitego usunięcia danych ze zbioru Sprzedającego.
 9. Zarejestrowany Użytkownik może samodzielnie wyłączyć opcję otrzymywania Newslettera z poziomu edycji swoich danych po uprzednim zalogowaniu się do Sklepu Internetowego.
 10. Zarejestrowany Użytkownik ma prawo żądać od Usługobiorcy usunięcia swojego konta.
 11. Kupujący/Usługobiorca (również niebędący Zarejestrowanym Użytkownikiem) ma prawo żądać od Sprzedającego usunięcia danych dotyczących jego zamówienia bez możliwości usunięcia faktury i dokumentów księgowych przed upływem okresu, o którym mowa w §2 pkt. 6..
25
Klientów złożyło zamówienie w naszym sklepie
W ciągu ostatnich 24 godzin
facebook sklep alleBHP.pl
Zamów rozmowę
×
Zamów rozmowę z ekspertem
Grzegorz Wrzeszcz
Inspektor ds. BHP

Oddzwaniamy pon - pt
w godzinach 8:30-15:30.
ZAMÓW ROZMOWĘ
Podaj imię i nazwisko!
Podaj numer telefonu!
Zaznacz zgodę na przetwarzanie danych!
Dziękujemy za wysłanie formularza.
Skontaktujemy się z Tobą w najszybszym mozliwym czasie!
Twoje imię i nazwisko
Twój numer telefonu

Nasz sklep internetowy korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z regulaminem oraz polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Lubię ciastka!
×
Darmowa instrukcja BHP
Instrukcja BHP przy obsłudze komputera z monitorem ekranowym
INSTRUKCJA BHP ZA DARMO!
Podaj prawidłowy adres e-mail!
Zaznacz zgodę na przetwarzanie danych!
Dziękujemy za wysłanie formularza.
Na podany adres e-mail wysłaliśmy Ci darmową instrukcję BHP!

Zostaw nam swój adres e-mail
i pobierz darmową instrukcję w wersji elektronicznej!

Dodaj do koszyka
Dodano do koszyka: 1 szt.
×
Dodaj do koszyka
-
+
wybierz opcję produktu cena
×
Nieoczekiwany błąd! Powiadom nas o tym :-)
×
Dodaj do koszyka
Przykro nam, ale produkt jest niedostępny ;-(