Logowanie

Podaj prawidłowy login oraz hasło!
Logowanie przebiegło pomyślnie!

Nie masz jeszcze konta?

Kierownik podmiotu leczniczego - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą pięciu kroków (FIVE STEPS)

Kierownik podmiotu leczniczego - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą pięciu kroków (FIVE STEPS)
Kierownik podmiotu leczniczego - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą pięciu kroków (FIVE STEPS) Kierownik podmiotu leczniczego - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą pięciu kroków (FIVE STEPS) Kierownik podmiotu leczniczego - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą pięciu kroków (FIVE STEPS) Kierownik podmiotu leczniczego - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą pięciu kroków (FIVE STEPS) Kierownik podmiotu leczniczego - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą pięciu kroków (FIVE STEPS) Kierownik podmiotu leczniczego - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą pięciu kroków (FIVE STEPS) Kierownik podmiotu leczniczego - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą pięciu kroków (FIVE STEPS)
ORZ-134204-FIVE
Towar na magazynie
Wysyłka w 24 godziny
5/5
(28 głosów)
47.50
brutto/szt.
Cena zawiera podatek VAT 5%
wybierz opcję produktu cena
47.50
74.50
-
+
bezpieczeństwo
Metody płatności
Metody płatności
Metody płatności

Kierownik podmiotu leczniczego

Kierownik podmiotu leczniczego - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą pięciu kroków (FIVE STEPS) Kierownik podmiotu leczniczego - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą pięciu kroków (FIVE STEPS) jest to gotowa wzorcowa dokumentacja dla tego stanowiska. Pracodawca zatrudniający pracownika na stanowisku Kierownik podmiotu leczniczego zobowiązany jest do opracowania Oceny Ryzyka Zawodowego i przedstawienia tej dokumentacji swojemu pracownikowi.

Niniejszy produkt jest kompletną dokumentacją dla Kierownik podmiotu leczniczego, które to stanowisko jest zawarte w Polskiej Klasyfikacji Zawodów zgodnie z najnowszym rozporządzeniem i obowiązuje od 1 Stycznia 2015 r. Stanowisko to posiada odpowiedni kod zawodu 134204 sklasyfikowany w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1145).

Dokumentacja ryzyka zawodowego dla kierownika podmiotu leczniczego zawiera wszystkie najważniejsze i niezbędne elementy.

Kierownik podmiotu leczniczego – Ocena ryzyka zawodowego COVID-19

Ocena Ryzyka Zawodowego COVID-19| Ryzyko Zawodowe SARS-COV-2 Zgodnie z najnowszymi wytycznymi Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej nasza dokumentacja została zaktualizowana i rozbudowana o zagrożenie związane z koronawirusem SARS-CoV-2 (COVID-19).

Kupując niniejszą dokumentację możesz mieć pewność, że bez problemu przejdzie ona kontrolę, a treść w będąca przedmiotem tego produktu jest jak najbardziej aktualna w odniesieniu do aktualnych przepisów pracy.

Dostępne wersje oceny ryzyka dla Kierownik podmiotu leczniczego:

 • Elektroniczna (.doc/.docx/.odt/.pdf) - daje możliwość dokonywania zmian w dokumentacji w razie zajścia takiej potrzeby.
 • Papierowa - gotowy wydruk przygotowany do podpisu przez pracodawcę i pracownika w miękkiej oprawie.
Kierownik podmiotu leczniczego - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą pięciu kroków (FIVE STEPS) wersja elektroniczna
Wersja elektroniczna (.pdf)
Kierownik podmiotu leczniczego - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą pięciu kroków (FIVE STEPS) gotowa ksiazka
Wersja papierowa - gotowa książka

Zakupując niniejszą dokumentację ryzyka zawodowego w wersji elektronicznej masz możliwość wielokrotnego wydruku tej dokumentacji oraz w razie zaistnienia takiej potrzeby edycji dokumentu.

Kierownik podmiotu leczniczego
zawartość oceny ryzyka zawodowego

  [[wzor]] - wzory dokumentow bhp
 • Strona tytułowa.
 • Pełna karta stanowiska pracy: (opis czynności, ogólna charakterystyka, używane maszyny i narzędzia na stanowisku pracy Kierownik podmiotu leczniczego, sposób i miejsce wykonywania pracy).
 • Dokładny opis metody wraz z matrycą mierzenia ryzyka - pięciu kroków (FIVE STEPS).
 • Identyfikacja zagrożeń - pełen wykaz czynników z odpowiednim ich podziałem (fizyczne, pyły i pary, chemiczne, biologiczne, uciążliwe i niebezpieczne).
 • Szczegółowe karty zagrożeń dla Kierownik podmiotu leczniczego zawierające pełne szacowanie ryzyka metodą pięciu kroków (FIVE STEPS)
 • Wykaz działań korygujących zagrożenia oraz odpowiedzialności za to.
 • Wykaz pracowników zatrudnionych na danym stanowisku.
 • Dokumentacja składa się z około 25 stron w fotmacie A4.

Opis zawodu - Kierownik podmiotu leczniczego

Planuje, organizuje i nadzoruje pracę podmiotu leczniczego (m.in. szpitala, zakładu leczniczego, instytutu badawczego, zakładu opiekuńczo-leczniczego itp.); ustala wewnętrzny regulamin organizacyjny; odpowiada za prowadzenie właściwej polityki kadrowej; nadzoruje przestrzeganie przepisów prawa w podmiocie leczniczym, w szczególności w zakresie przestrzeganie praw pacjenta; zarządza finansami podmiotu leczniczego i odpowiada za sprawozdawczość w tym zakresie.

Obowiązki na stanowisku pracy Kierownik podmiotu leczniczego

 • planowanie pracy oraz organizowanie i kierowanie realizacją zadań podmiotu leczniczego;
 • ustalenie planu finansowego dla podmiotu leczniczego oraz opracowywanie na tej podstawie budżetu podmiotu leczniczego i planu przepływów pieniężnych;
 • przekazywanie raz na kwartał Państwowej Inspekcji Pracy oraz samorządom zawodów medycznych informacji o liczbie osób wykonujących zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych lub praktyk zawodowych;
 • ustalanie regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego określającego sposoby i warunki udzielania świadczeń, w tym m.in. w zakresie: struktury organizacyjnej podmiotu leczniczego, rodzaju wykonywanej działalności leczniczej, zakresu udzielanych świadczeń, miejsca udzielanych świadczeń, sposobu kierowania jednostkami i komórkami organizacyjnymi podmiotu leczniczego itp.;
 • ustalanie zasad polityki kadrowej w podmiocie leczniczym, w tym ustalanie minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek (liczby etatów pielęgniarskich) oraz zapewnianie właściwej obsady personelu medycznego i pomocniczego;
 • planowanie i zapewnianie szkoleń oraz stwarzanie warunków rozwoju zawodowego pracowników podmiotu leczniczego, w szczególności personelu medycznego;
 • zapewnianie funkcjonowania skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w podmiocie leczniczym;
 • zawieranie umów ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej określonych w przepisach regulujących wymagania dla podmiotu leczniczego m.in. w zakresie spowodowanych przez podmiot wykonujący działalność leczniczą uszczerbków na zdrowiu pacjentów;
 • nawiązywanie i koordynowanie współpracy z podmiotami zewnętrznymi, w tym: uczelniami medycznymi, podmiotami leczniczymi, dostawcami leków i materiałów medycznych, podmiotami świadczącymi usługi na rzecz podmiotów leczniczych (m.in.: usługi porządkowe, serwisowe i ochrony), Narodowym Funduszem Zdrowia, ubezpieczycielami, firmami farmaceutycznymi itp.;
 • dbanie o przestrzeganie praw pacjenta przebywającego na terenie podmiotu leczniczego;
 • reprezentowanie podmiotu leczniczego na zewnątrz;
 • zapewnianie podległemu zespołowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

PODGLĄD - Kierownik podmiotu leczniczego
ryzyko zawodowe pięciu kroków (FIVE STEPS)

Kierownik podmiotu leczniczego ocena ryzyka pięciu kroków (FIVE STEPS) 1
Kierownik podmiotu leczniczego ocena ryzyka pięciu kroków (FIVE STEPS) 2
Kierownik podmiotu leczniczego ocena ryzyka pięciu kroków (FIVE STEPS) 3
Kierownik podmiotu leczniczego ocena ryzyka pięciu kroków (FIVE STEPS) 4
Kierownik podmiotu leczniczego ocena ryzyka pięciu kroków (FIVE STEPS) 5
Kierownik podmiotu leczniczego ocena ryzyka pięciu kroków (FIVE STEPS) 6
UWAGA! - przedstawiony podgląd dokumentacji NIE JEST bezpośrednio cześcią dokumentacji Oceny Ryzyka Zawodowego dla stanowiska Kierownik podmiotu leczniczego metodą pięciu kroków (FIVE STEPS).
Przedstawiony podgląd dokumentacji ma charakter orientacyjny, którego celem jest unaocznienie jak skonstruowany jest plik który można zakupić,
a zakupiona dokumentacja będzie sie od niego znacząco różnić wartością merytoryczną.

Metoda pięciu kroków (FIVE STEPS)

Kierownik podmiotu leczniczego - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą pięciu kroków (FIVE STEPS) Niniejsza dokumentacja zawiera szczegółowe informacje i wytyczne dla metody pięciu kroków (FIVE STEPS) zgodnie z tym, jak została opracowana. Opis metody zawiera kolorowe tabelki wartościoiwania poszczególych parametrów dając nie tylko pełne liczbowe odzwierciedlenie tych parametrów, ale również wizualne. Dzięki temu masz pewność, że osoba przeprowadzająca kontrolę (i nie tylko) bez problemu odnajdzie się w treści dokumentacji. Metoda pięciu kroków (FIVE STEPS) jest jedną z najpopularniejszych w metod szacowania ryzyka zawodowego w naszym kraju dlatego z powodzeniem można bazować na tym opracowaniu. pięciu kroków (FIVE STEPS) jest bardzo lubianą metodą przez kontrolujące organy np. takie jak Państwowa Inspekcja Pracy czy Państwowa Inspekcja Sanitarna.

Kierownik podmiotu leczniczego - opis metody pięciu kroków (FIVE STEPS)

Metoda 5-ciu kroków często jest mylona (również przez gogole) z pojęciem "ocena ryzyka zawodowego w pięciu krokach", którą opisuję na naszym blogu nieco szerzej niż większość serwisów informacyjnych. Metoda FIVE STEPS jest koleną rozbudowaną metodą szacowania ryzyka zawodowego, która wykorzystuje cztery parametry. Wartość ryzyka otrzymujemy przez przemnożenie przez siebie wszystkich parametrów i porównaniu wyniku z tabeą wartościowania ryzyka.

Wzór szacowania ryzyka zawodowego metodą RISK SCORE:

R = P x F x S x I

gdzie:

R - wartość ryzyka

P - prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia 

F - ekspozycja na zagrożenie

S - wielkość skutków

I - ilość osób narażonych na zagrożenie

Duża liczba parametrów daje nam gwarancję wysokiej jakości otrzymanego wyniku, a przejrzyste wartościowanie pozwala z łatwością odnaleźć się przy ocenianiu ryzyka zawodowego.

Wartościowanie prawdopodobieństwa - metodą pięciu kroków

Kierownik podmiotu leczniczego metodą pięciu kroków (FIVE STEPS) 1

Wartościowanie ekspozycji - metodą pięciu kroków

Kierownik podmiotu leczniczego metodą pięciu kroków (FIVE STEPS) 2

Wartościowanie skutków - metodą pięciu kroków

Kierownik podmiotu leczniczego metodą pięciu kroków (FIVE STEPS) 3

Wartościowanie ilości osób narażonych - metodą pięciu kroków

Kierownik podmiotu leczniczego metodą pięciu kroków (FIVE STEPS) 4

Wartościowanie ryzyka - metodą pięciu kroków

Kierownik podmiotu leczniczego metodą pięciu kroków (FIVE STEPS) 5

Więcje na temat metody pięciu kroków (FIVE STEPS) znajdziesz we wpisie na naszym blogu.

Kierownik podmiotu leczniczego - Przykładowe zagrożenie

Nazwa zagrożenia: Porażenie prądem elektrycznym do 1kV

Źródło zagrożenia: Obsługa urządzeń pod napięciem

Możliwe skutki: Ból, Skurcze mięśniowe, Zatrzymanie oddechu, Zaburzenia krążenia, Zaburzenia wzroku, słuchu, równowagi itp., Czasowa utrata przytomności, Migotanie komór mięśnia sercowego, Oparzenia tkanek wewnętrznych, Zwęglenie tkanek, Śmierć

Prawdopodobieństwo (P): 0.033 pkt - Prawie niemożliwe

Ekspozycja (F): 4 pkt - Co godzinę

Skutki (S): 15 pkt - Śmierć

Ilość osób narażonych na zagrożenie (I): 1 pkt - 1 - 2 osoby

Oszacowane ryzyka (R): 0.033 x 4 x 15 x 1 = 1.98 pkt

Otrzymany wynik wskazuje na to, że na stanowisku Kierownik podmiotu leczniczego według metody pięciu kroków (FIVE STEPS) ryzyko jest DOPUSZCZALNE - Nie jest konieczne podejmowanie działań zmniejszający ryzyko zawodowe.

Opisane powyżej tabele wartościowania oraz opis metody znajdziesz w zakupionej Ocenie Ryzyka Zawodowego dla zawodu Kierownik podmiotu leczniczego metodą pięciu kroków (FIVE STEPS).


Grzegorz Wrzeszcz - [[nazwa_full]]

Cześć!
Nazywam się Grzegorz Wrzeszcz i od 2014 roku zawodowo zajmuję się BHP. Od tego czasu udało mi się opracować blisko 1500 różnych dokumentacji oceny ryzyka zawodowego metodą pięciu kroków (FIVE STEPS) w tym również ryzyko zawodowe dla stanowiska Kierownik podmiotu leczniczego
, które możesz zakupić na tej stronie.

Jeżeli masz jakieś pytania odnośnie tego produktu to pisz śmiało lub dzwoń! Z przyjemnością odpowiem na wszystkie twoje pytania i rozwieję (mam nadzieję) wszelkie wątpliwości.

+48 533 988 811 biuro@allebhp.pl


Parametry techniczne

Tytuł publikacji Kierownik podmiotu leczniczego - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą pięciu kroków (FIVE STEPS)
Producent, autor alleBHP
Stanowisko Kierownik podmiotu leczniczego
Kod zawodu 134204 - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1145)
Metoda opracowania pięciu kroków (FIVE STEPS)
Format Standard A4 - 21 x 29,7 cm
Liczba stron około 25 stron formatu A4
Dział, kategoria Ocena ryzyka zawodowego, Metoda pięciu kroków (FIVE STEPS)
Wersja elektroniczna Plik DOCX - umożliwia edycję dokumentacji w programie Microsoft Office
Dostępność wersji elektronicznej W ciągu 5 minut od dokonania zakupu
Wersja papierowa (książkowa)
 • laserowy druk na wysokiej jakości papierze 80g/m2
 • miękka oprawa
 • elastyczne bindowanie - z możliwością demontażu grzbietu
Dostępność wersji planszowej Dostępna od ręki, wysyłka w 24h
Zgodność Opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami dot. Oceny Ryzyka Zawodowego (Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy; Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy). Dokumentacja w pełni akceptowalna przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Państwową Inspekcję Sanitarną.
Ocena klientów - ponad 99% pozytywnych opinii

Recenzje produktu
Brak dodanch recenzji do produktu!

Dodaj opinię do produktu

Podobne produkty

facebook sklep alleBHP.pl
Zamów rozmowę
×
Zamów rozmowę z ekspertem
Grzegorz Wrzeszcz
Inspektor ds. BHP

Oddzwaniamy pon - pt
w godzinach 8:30-15:30.
ZAMÓW ROZMOWĘ
Podaj imię i nazwisko!
Podaj numer telefonu!
Zaznacz zgodę na przetwarzanie danych!
Dziękujemy za wysłanie formularza.
Skontaktujemy się z Tobą w najszybszym mozliwym czasie!
Twoje imię i nazwisko
Twój numer telefonu

Nasz sklep internetowy korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z regulaminem oraz polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Lubię ciastka!
×
Darmowa instrukcja BHP
Instrukcja BHP przy obsłudze komputera z monitorem ekranowym
INSTRUKCJA BHP ZA DARMO!
Podaj prawidłowy adres e-mail!
Zaznacz zgodę na przetwarzanie danych!
Dziękujemy za wysłanie formularza.
Na podany adres e-mail wysłaliśmy Ci darmową instrukcję BHP!

Zostaw nam swój adres e-mail
i pobierz darmową instrukcję w wersji elektronicznej!

Dodaj do koszyka
Dodano do koszyka: 1 szt.
×
Dodaj do koszyka
-
+
wybierz opcję produktu cena
×
Nieoczekiwany błąd! Powiadom nas o tym :-)
×
Dodaj do koszyka
Przykro nam, ale produkt jest niedostępny ;-(