Logowanie

Podaj prawidłowy login oraz hasło!
Logowanie przebiegło pomyślnie!

Nie masz jeszcze konta?

Pilot śmigłowcowy zawodowy / liniowy - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą PHA

Pilot śmigłowcowy zawodowy / liniowy - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą PHA
Pilot śmigłowcowy zawodowy / liniowy - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą PHA Pilot śmigłowcowy zawodowy / liniowy - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą PHA Pilot śmigłowcowy zawodowy / liniowy - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą PHA Pilot śmigłowcowy zawodowy / liniowy - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą PHA Pilot śmigłowcowy zawodowy / liniowy - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą PHA Pilot śmigłowcowy zawodowy / liniowy - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą PHA Pilot śmigłowcowy zawodowy / liniowy - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą PHA
ORZ-315311-PHA
Towar na magazynie
Wysyłka w 24 godziny
5/5
(29 głosów)
48.90
brutto/szt.
Cena zawiera podatek VAT 5%
wybierz opcję produktu cena
48.90
74.50
-
+
bezpieczeństwo
Metody płatności
Metody płatności
Metody płatności

Pilot śmigłowcowy zawodowy / liniowy

Pilot śmigłowcowy zawodowy / liniowy - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą PHA Pilot śmigłowcowy zawodowy / liniowy - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą PHA jest to gotowa wzorcowa dokumentacja dla tego stanowiska. Pracodawca zatrudniający pracownika na stanowisku Pilot śmigłowcowy zawodowy / liniowy zobowiązany jest do opracowania Oceny Ryzyka Zawodowego i przedstawienia tej dokumentacji swojemu pracownikowi.

Niniejszy produkt jest kompletną dokumentacją dla Pilot śmigłowcowy zawodowy / liniowy, które to stanowisko jest zawarte w Polskiej Klasyfikacji Zawodów zgodnie z najnowszym rozporządzeniem i obowiązuje od 1 Stycznia 2015 r. Stanowisko to posiada odpowiedni kod zawodu 315311 sklasyfikowany w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1145).

Dokumentacja ryzyka zawodowego dla pilota śmigłowcowego zawodowego / liniowego zawiera wszystkie najważniejsze i niezbędne elementy.

Pilot śmigłowcowy zawodowy / liniowy – Ocena ryzyka zawodowego COVID-19

Ocena Ryzyka Zawodowego COVID-19| Ryzyko Zawodowe SARS-COV-2 Zgodnie z najnowszymi wytycznymi Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej nasza dokumentacja została zaktualizowana i rozbudowana o zagrożenie związane z koronawirusem SARS-CoV-2 (COVID-19).

Kupując niniejszą dokumentację możesz mieć pewność, że bez problemu przejdzie ona kontrolę, a treść w będąca przedmiotem tego produktu jest jak najbardziej aktualna w odniesieniu do aktualnych przepisów pracy.

Dostępne wersje oceny ryzyka dla Pilot śmigłowcowy zawodowy / liniowy:

 • Elektroniczna (.doc/.docx/.odt/.pdf) - daje możliwość dokonywania zmian w dokumentacji w razie zajścia takiej potrzeby.
 • Papierowa - gotowy wydruk przygotowany do podpisu przez pracodawcę i pracownika w miękkiej oprawie.
Pilot śmigłowcowy zawodowy / liniowy - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą PHA wersja elektroniczna
Wersja elektroniczna (.pdf)
Pilot śmigłowcowy zawodowy / liniowy - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą PHA gotowa ksiazka
Wersja papierowa - gotowa książka

Zakupując niniejszą dokumentację ryzyka zawodowego w wersji elektronicznej masz możliwość wielokrotnego wydruku tej dokumentacji oraz w razie zaistnienia takiej potrzeby edycji dokumentu.

Pilot śmigłowcowy zawodowy / liniowy
zawartość oceny ryzyka zawodowego

  [[wzor]] - wzory dokumentow bhp
 • Strona tytułowa.
 • Pełna karta stanowiska pracy: (opis czynności, ogólna charakterystyka, używane maszyny i narzędzia na stanowisku pracy Pilot śmigłowcowy zawodowy / liniowy, sposób i miejsce wykonywania pracy).
 • Dokładny opis metody wraz z matrycą mierzenia ryzyka - PHA.
 • Identyfikacja zagrożeń - pełen wykaz czynników z odpowiednim ich podziałem (fizyczne, pyły i pary, chemiczne, biologiczne, uciążliwe i niebezpieczne).
 • Szczegółowe karty zagrożeń dla Pilot śmigłowcowy zawodowy / liniowy zawierające pełne szacowanie ryzyka metodą PHA
 • Wykaz działań korygujących zagrożenia oraz odpowiedzialności za to.
 • Wykaz pracowników zatrudnionych na danym stanowisku.
 • Dokumentacja składa się z około 25 stron w fotmacie A4.

Opis zawodu - Pilot śmigłowcowy zawodowy / liniowy

Wykonuje czynności pilota dowódcy albo drugiego pilota śmigłowca określonej kategorii, klasy, typu, używanego odpłatnie w operacjach lotniczych, zgodnie z zezwoleniem wydanym na taką działalność przez nadzór państwowy oraz zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami i uprawnieniami.

Obowiązki na stanowisku pracy Pilot śmigłowcowy zawodowy / liniowy

 • Wykonywanie czynności nawigacyjnego i operacyjnego przygotowania do lotu: zebranie i analiza informacji meteorologicznych, zapoznanie się z charakterystykami geograficznymi, operacyjnymi oraz wyposażeniem nawigacyjnym i radiokomunikacyjnym trasy i lotnisk, wybór poziomu lotu, dokonanie niezbędnych obliczeń nawigacyjnych, osiągowych i operacyjnych (czasu lotu i jego etapów, zapasów paliwa, oleju i materiałów eksploatacyjnych, dopuszczalnej masy ładunku handlowego, parametrów startu i lądowania, itp.)
 • Sporządzanie planu lotu albo uaktualnianie powtarzalnego planu lotu, przekazanie go odpowiedniej służbie i uzyskanie akceptacji
 • Przyjmowanie śmigłowca do lotu od służby technicznej: wykonywanie przeglądu śmigłowca oraz prób funkcjonowania jego zespołów i wyposażenia w zakresie przewidzianym dla pilota instrukcjami lotniczymi, podpisywanie dokumentów przejęcia śmigłowca do lotu
 • Zapoznawanie się przed lotem z dokumentami przewozowymi dotyczącymi pasażerów i ładunku; kierowanie załadowaniem śmigłowca lub nadzorowanie załadunku prowadzonego przez odpowiednie służby
 • Pilotowanie i nawigowanie śmigłowca podczas lotu i manewrów naziemnych; prowadzenie korespondencji radiotelefonicznej z organami służby ruchu lotniczego, ocena prawidłowego działania zespołów śmigłowca, śledzenie zużycia paliwa i materiałów eksploatacyjnych, bieżące prowadzenie dokumentacji lotu, w tym dokumentacji operacyjnej i dziennika nawigacyjnego
 • Odpowiednio do funkcji w załodze – dysponowanie i dowodzenie śmigłowcem oraz kierowanie pracą jego załogi
 • Wykonywanie czynności ratowniczych, określonych instrukcjami lotniczymi, w razie zagrożenia bezpieczeństwa lotu, przymusowego lądowania albo wodowania
 • Wykonywanie czynności po zakończeniu lotu: przekazywanie pasażerów lub ładunku odpowiednim służbom; przekazywanie śmigłowca służbie technicznej, wraz z informacjami o jego stanie technicznym, dostrzeżonych lub spowodowanych usterkach; raportowanie o ewentualnie zaistniałych przekroczeniach ograniczeń jego użytkowania; w zależności od postawionych zadań wypełnianie i przekazywanie odpowiednim służbom raportów operacyjnych, technicznych, materiałowych i handlowych
 • Wykonywanie czynności instruktora przy szkoleniu kandydatów na pilotów śmigłowcowych oraz doszkalaniu i kontroli umiejętności zawodowych pilotów, w zakresie zgodnym z posiadanymi uprawnieniami
 • Odpowiednio do posiadanych kwalifikacji – wykonywanie czynności pilota podczas lotów próbnych – kontrolnych, związanych z obsługą techniczną lub badaniem okresowym i doraźnym zdatności lotu samolotu przez państwowy nadzór techniczno-lotniczy
 • Wykonywanie innych zadań zgodnie z procedurami obowiązującymi w miejscu pracy i posiadanymi aktualnymi kwalifikacjami

PODGLĄD - Pilot śmigłowcowy zawodowy / liniowy
ryzyko zawodowe PHA

Pilot śmigłowcowy zawodowy / liniowy ocena ryzyka PHA 1
Pilot śmigłowcowy zawodowy / liniowy ocena ryzyka PHA 2
Pilot śmigłowcowy zawodowy / liniowy ocena ryzyka PHA 3
Pilot śmigłowcowy zawodowy / liniowy ocena ryzyka PHA 4
Pilot śmigłowcowy zawodowy / liniowy ocena ryzyka PHA 5
Pilot śmigłowcowy zawodowy / liniowy ocena ryzyka PHA 6
UWAGA! - przedstawiony podgląd dokumentacji NIE JEST bezpośrednio cześcią dokumentacji Oceny Ryzyka Zawodowego dla stanowiska Pilot śmigłowcowy zawodowy / liniowy metodą PHA.
Przedstawiony podgląd dokumentacji ma charakter orientacyjny, którego celem jest unaocznienie jak skonstruowany jest plik który można zakupić,
a zakupiona dokumentacja będzie sie od niego znacząco różnić wartością merytoryczną.

Metoda PHA

Pilot śmigłowcowy zawodowy / liniowy - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą PHA Niniejsza dokumentacja zawiera szczegółowe informacje i wytyczne dla metody PHA zgodnie z tym, jak została opracowana. Opis metody zawiera kolorowe tabelki wartościoiwania poszczególych parametrów dając nie tylko pełne liczbowe odzwierciedlenie tych parametrów, ale również wizualne. Dzięki temu masz pewność, że osoba przeprowadzająca kontrolę (i nie tylko) bez problemu odnajdzie się w treści dokumentacji. Metoda PHA jest jedną z najpopularniejszych w metod szacowania ryzyka zawodowego w naszym kraju dlatego z powodzeniem można bazować na tym opracowaniu. PHA jest bardzo lubianą metodą przez kontrolujące organy np. takie jak Państwowa Inspekcja Pracy czy Państwowa Inspekcja Sanitarna.

Pilot śmigłowcowy zawodowy / liniowy - opis metody PHA

Metoda PHA (Preliminary Hazard Analysis) z ang. oznacza wstępną analize zagrożeń. Metoda matematyczna i intuicyjna, która pozwoli szybko oszacować ryzyko zawodowe. Metoda PHA jest prostą metodą, w której wykorzystuje się dwa parametry mierzenia ryzyka: stopień szkód (S) i prawdopodobieństwo (P). Wartościowanie ryzyka następuję poprzez przemnożenie wartości punktacyjnych z każdego parametru. Każdy z parametrów określony jest wartościami liczbowymi od 1 do 5, gdzie 1 oznacza najniższy stopień szkód lub prawdopodobieństwa, a 5 najwyższy.

Wzór szacowania ryzyka zawodowego metodą PHA:

W = S x P

gdzie:

W - wartość ryzyka

S - stopień szkód

P - prawdopodobieństwo wystąpienia szkód

Atutem tej metody jest szeroki wachlarz wartości dla wyżej wymienionych parametrów przez co skalowanie zagrożenia jest jeszcze dokładniejsze. Z tą metodą pracuje się bardzo podobnie jak z metodą PN-N-18002, ale w tym przypadku precyzyjniej możemy ocenić ryzyko.

Wartościowanie szkód - PHA

Pilot śmigłowcowy zawodowy / liniowy metodą PHA 1

Wartościowanie prawdopodobieństwa - PHA

Pilot śmigłowcowy zawodowy / liniowy metodą PHA 2

Po zebraniu wszystkich parametrów dla danego zagrożenia dokonujemy obliczenia (mnożenia) według podanego wcześniej wzoru, a iloczyn (wynik) porównujemy z poniższą tabelą wartościowania ryzyka. 

Wartościowanie ryzyka - PHA

Pilot śmigłowcowy zawodowy / liniowy metodą PHA 3

Po przewartościowaniu ryzyka i porównaniu z matrycą już wiadomo, czy dane zagrożenie jest dopuszczalne czy nie. Dla ułatwienia tego zadania warto zapoznać się z ostatnią tabelką, która powie nam jakie wartości ryzyka okreslają dopuszczalność zagrożenia, a także jakie działania należy podjąć na danym etapie zagrożenia.

Pilot śmigłowcowy zawodowy / liniowy metodą PHA 4

Jak już pewnie zauważyłeś, wskazana metoda jest na prawdę prosta w użyciu i bardzo zbliżona do PN-N-18002.

Więcje na temat metody PHA znajdziesz we wpisie na naszym blogu.

Pilot śmigłowcowy zawodowy / liniowy - Przykładowe zagrożenie

Nazwa zagrożenia: Porażenie prądem elektrycznym do 1kV

Źródło zagrożenia: Obsługa urządzeń pod napięciem

Możliwe skutki: Ból, Skurcze mięśniowe, Zatrzymanie oddechu, Zaburzenia krążenia, Zaburzenia wzroku, słuchu, równowagi itp., Czasowa utrata przytomności, Migotanie komór mięśnia sercowego, Oparzenia tkanek wewnętrznych, Zwęglenie tkanek, Śmierć

Wielkość szkody (S): 4 pkt - Pojedyncze wypadki śmiertelne, ciężkie szkody

Prawdopodobieństwo (P): 2 pkt - Mało prawdopodobne, zdarzające się raz na 10 lat

Wartość ryzyka (W): 4 x 2 = 8 pkt

Oznacza to, że na stanowisku Pilot śmigłowcowy zawodowy / liniowy według metody PHA ryzyko mieści sie w przedziale 4-9 pkt i uznaje się je za DOPUSZCZALNE po jego ocenie - Zaleca się stałą kontrolę ryzyka i/lub podjęcie działań niezbędnych do dalszego zmniejszenia ryzyka zawodowego.

Opisane powyżej tabele wartościowania oraz opis metody znajdziesz w zakupionej Ocenie Ryzyka Zawodowego dla zawodu Pilot śmigłowcowy zawodowy / liniowy metodą PHA.


Grzegorz Wrzeszcz - [[nazwa_full]]

Cześć!
Nazywam się Grzegorz Wrzeszcz i od 2014 roku zawodowo zajmuję się BHP. Od tego czasu udało mi się opracować blisko 1500 różnych dokumentacji oceny ryzyka zawodowego metodą PHA w tym również ryzyko zawodowe dla stanowiska Pilot śmigłowcowy zawodowy / liniowy
, które możesz zakupić na tej stronie.

Jeżeli masz jakieś pytania odnośnie tego produktu to pisz śmiało lub dzwoń! Z przyjemnością odpowiem na wszystkie twoje pytania i rozwieję (mam nadzieję) wszelkie wątpliwości.

+48 533 988 811 biuro@allebhp.pl


Parametry techniczne

Tytuł publikacji Pilot śmigłowcowy zawodowy / liniowy - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą PHA
Producent, autor alleBHP
Stanowisko Pilot śmigłowcowy zawodowy / liniowy
Kod zawodu 315311 - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1145)
Metoda opracowania PHA - Preliminary Hazard Analysis
Format Standard A4 - 21 x 29,7 cm
Liczba stron około 25 stron formatu A4
Dział, kategoria Ocena ryzyka zawodowego, Metoda PHA
Wersja elektroniczna Plik DOCX - umożliwia edycję dokumentacji w programie Microsoft Office
Dostępność wersji elektronicznej W ciągu 5 minut od dokonania zakupu
Wersja papierowa (książkowa)
 • laserowy druk na wysokiej jakości papierze 80g/m2
 • miękka oprawa
 • elastyczne bindowanie - z możliwością demontażu grzbietu
Dostępność wersji planszowej Dostępna od ręki, wysyłka w 24h
Zgodność Opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami dot. Oceny Ryzyka Zawodowego (Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy; Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy). Dokumentacja w pełni akceptowalna przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Państwową Inspekcję Sanitarną.
Ocena klientów - ponad 99% pozytywnych opinii

Recenzje produktu
Brak dodanch recenzji do produktu!

Dodaj opinię do produktu

Podobne produkty

28
Klientów złożyło zamówienie w naszym sklepie
W ciągu ostatnich 24 godzin
facebook sklep alleBHP.pl
Zamów rozmowę
×
Zamów rozmowę z ekspertem
Grzegorz Wrzeszcz
Inspektor ds. BHP

Oddzwaniamy pon - pt
w godzinach 8:30-15:30.
ZAMÓW ROZMOWĘ
Podaj imię i nazwisko!
Podaj numer telefonu!
Zaznacz zgodę na przetwarzanie danych!
Dziękujemy za wysłanie formularza.
Skontaktujemy się z Tobą w najszybszym mozliwym czasie!
Twoje imię i nazwisko
Twój numer telefonu

Nasz sklep internetowy korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z regulaminem oraz polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Lubię ciastka!
×
Darmowa instrukcja BHP
Instrukcja BHP przy obsłudze komputera z monitorem ekranowym
INSTRUKCJA BHP ZA DARMO!
Podaj prawidłowy adres e-mail!
Zaznacz zgodę na przetwarzanie danych!
Dziękujemy za wysłanie formularza.
Na podany adres e-mail wysłaliśmy Ci darmową instrukcję BHP!

Zostaw nam swój adres e-mail
i pobierz darmową instrukcję w wersji elektronicznej!

Dodaj do koszyka
Dodano do koszyka: 1 szt.
×
Dodaj do koszyka
-
+
wybierz opcję produktu cena
×
Nieoczekiwany błąd! Powiadom nas o tym :-)
×
Dodaj do koszyka
Przykro nam, ale produkt jest niedostępny ;-(