Logowanie

Podaj prawidłowy login oraz hasło!
Logowanie przebiegło pomyślnie!

Nie masz jeszcze konta?

Kierownik ruchu zakładu górniczego lub zakładu - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą JSA

Kierownik ruchu zakładu górniczego lub zakładu - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą JSA
Kierownik ruchu zakładu górniczego lub zakładu - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą JSA Kierownik ruchu zakładu górniczego lub zakładu - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą JSA Kierownik ruchu zakładu górniczego lub zakładu - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą JSA Kierownik ruchu zakładu górniczego lub zakładu - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą JSA Kierownik ruchu zakładu górniczego lub zakładu - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą JSA Kierownik ruchu zakładu górniczego lub zakładu - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą JSA Kierownik ruchu zakładu górniczego lub zakładu - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą JSA
ORZ-132204-JSA
Towar na magazynie
Wysyłka w 24 godziny
5/5
(30 głosów)
47.50
brutto/szt.
Cena zawiera podatek VAT 5%
wybierz opcję produktu cena
47.50
74.50
-
+
bezpieczeństwo
Metody płatności
Metody płatności
Metody płatności

Kierownik ruchu zakładu górniczego lub zakładu

Kierownik ruchu zakładu górniczego lub zakładu - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą JSA Kierownik ruchu zakładu górniczego lub zakładu - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą JSA jest to gotowa wzorcowa dokumentacja dla tego stanowiska. Pracodawca zatrudniający pracownika na stanowisku Kierownik ruchu zakładu górniczego lub zakładu zobowiązany jest do opracowania Oceny Ryzyka Zawodowego i przedstawienia tej dokumentacji swojemu pracownikowi.

Niniejszy produkt jest kompletną dokumentacją dla Kierownik ruchu zakładu górniczego lub zakładu, które to stanowisko jest zawarte w Polskiej Klasyfikacji Zawodów zgodnie z najnowszym rozporządzeniem i obowiązuje od 1 Stycznia 2015 r. Stanowisko to posiada odpowiedni kod zawodu 132204 sklasyfikowany w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1145).

Dokumentacja ryzyka zawodowego dla kierownika ruchu zakładu górniczego lub zakładu zawiera wszystkie najważniejsze i niezbędne elementy.

Kierownik ruchu zakładu górniczego lub zakładu – Ocena ryzyka zawodowego COVID-19

Ocena Ryzyka Zawodowego COVID-19| Ryzyko Zawodowe SARS-COV-2 Zgodnie z najnowszymi wytycznymi Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej nasza dokumentacja została zaktualizowana i rozbudowana o zagrożenie związane z koronawirusem SARS-CoV-2 (COVID-19).

Kupując niniejszą dokumentację możesz mieć pewność, że bez problemu przejdzie ona kontrolę, a treść w będąca przedmiotem tego produktu jest jak najbardziej aktualna w odniesieniu do aktualnych przepisów pracy.

Dostępne wersje oceny ryzyka dla Kierownik ruchu zakładu górniczego lub zakładu:

 • Elektroniczna (.doc/.docx/.odt/.pdf) - daje możliwość dokonywania zmian w dokumentacji w razie zajścia takiej potrzeby.
 • Papierowa - gotowy wydruk przygotowany do podpisu przez pracodawcę i pracownika w miękkiej oprawie.
Kierownik ruchu zakładu górniczego lub zakładu - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą JSA wersja elektroniczna
Wersja elektroniczna (.pdf)
Kierownik ruchu zakładu górniczego lub zakładu - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą JSA gotowa ksiazka
Wersja papierowa - gotowa książka

Zakupując niniejszą dokumentację ryzyka zawodowego w wersji elektronicznej masz możliwość wielokrotnego wydruku tej dokumentacji oraz w razie zaistnienia takiej potrzeby edycji dokumentu.

Kierownik ruchu zakładu górniczego lub zakładu
zawartość oceny ryzyka zawodowego

  [[wzor]] - wzory dokumentow bhp
 • Strona tytułowa.
 • Pełna karta stanowiska pracy: (opis czynności, ogólna charakterystyka, używane maszyny i narzędzia na stanowisku pracy Kierownik ruchu zakładu górniczego lub zakładu, sposób i miejsce wykonywania pracy).
 • Dokładny opis metody wraz z matrycą mierzenia ryzyka - JSA.
 • Identyfikacja zagrożeń - pełen wykaz czynników z odpowiednim ich podziałem (fizyczne, pyły i pary, chemiczne, biologiczne, uciążliwe i niebezpieczne).
 • Szczegółowe karty zagrożeń dla Kierownik ruchu zakładu górniczego lub zakładu zawierające pełne szacowanie ryzyka metodą JSA
 • Wykaz działań korygujących zagrożenia oraz odpowiedzialności za to.
 • Wykaz pracowników zatrudnionych na danym stanowisku.
 • Dokumentacja składa się z około 25 stron w fotmacie A4.

Opis zawodu - Kierownik ruchu zakładu górniczego lub zakładu

Wykonuje czynności kierownika oraz zastępcy kierownika ruchu zakładu górniczego lub zakładu w czynnych albo likwidowanych zakładach górniczych, w których strukturze organizacyjnej nie wydzielono odrębnego działu ruchu; organizuje i prowadzi ruch zakładu górniczego w zakresie: wykonywania działalności objętej koncesją, oznaczania terenu zakładu, zapewniania bezpieczeństwa powszechnego, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa osób przebywających w dziale ruchu zakładu górniczego (w tym w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa i higieny pracy), racjonalnej gospodarki złożem, ochrony elementów środowiska, ochrony obiektów budowlanych oraz zapobiegania szkodom i ich naprawy.

Obowiązki na stanowisku pracy Kierownik ruchu zakładu górniczego lub zakładu

 • Ustalanie zakresu działania poszczególnych działów ruchu zakładu górniczego oraz służb specjalistycznych zakładu górniczego
 • Dokonywanie właściwego oraz zgodnego z przeznaczeniem doboru maszyn i urządzeń górniczych, materiałów oraz środków strzałowych i sprzętu strzałowego
 • Wyznaczanie osoby kierownictwa ruchu do wykonywania nadzoru nad prowadzeniem ruchu zakładu na danej zmianie w zastępstwie kierownika ruchu albo osoby dozoru ruchu zakładu górniczego do osobistego nadzorowania ruchu na danej zmianie
 • Ustalanie zasad zabezpieczenia zakładu górniczego na zmianach, na których ruch nie jest prowadzony, w dni wolne od pracy oraz w przypadku czasowego wstrzymania eksploatacji
 • Zapewnianie odpowiedniego nadzoru lub środków łączności, jeżeli stanowiska pracy są zajmowane przez odosobnionych pracowników
 • Opracowywanie instrukcji bezpiecznego wykonywania pracy dla stanowiska lub miejsca pracy w ruchu zakładu górniczego
 • Zawiadamianie organów nadzoru górniczego o każdym wypadku lub zagrożeniu bezpieczeństwa i życia ludzkiego
 • Zapoznawanie pracowników zakładu z obowiązującym dokumentem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników (dokument bezpieczeństwa zawierający: opis czynności wykonywanych przed rozpoczęciem i po zakończeniu pracy, zasady i sposób bezpiecznego wykonywania pracy, zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych, stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia pracowników, informacje o stosowaniu sprzętu ochronnego i ratunkowego)
 • Nadzorowanie ogradzania lub oznakowania terenu zakładu górniczego i zabezpieczania miejsc niebezpiecznych
 • Określanie rodzajów prac szczególnie niebezpiecznych, które można wykonywać pod bezpośrednim nadzorem osoby dozoru
 • Ustalenie sposobu dokumentowania wykonanych prac po zakończonej zmianie
 • Wyznaczenie zakresu i terminu robót przygotowawczych
 • Nadzorowanie zabezpieczania wyrobisk górniczych przed napływem wód
 • Nadzorowanie robót udostępniających w obrębie samego złoża lub poza jego granicami, które służą przygotowaniu danej części zasobów do eksploatacji
 • Wyznaczanie pasa ochronnego wzdłuż obrzeża wyrobiska odkrywkowego, zabezpieczającego obiekty stałe i tereny położone w pobliżu wyrobisk odkrywkowych przed zagrożeniami związanymi z działalnością eksploatacyjną lub poeksploatacyjną oraz zabezpieczającego wyrobiska przed zagrożeniami związanymi z użytkowaniem obiektów stałych
 • Ustalanie zakresu i terminu kontroli wyrobiska i zwałowisk
 • Ustalanie zasad prowadzenia robót w przypadku wykrycia artefaktów
 • Zatwierdzenie projektu technicznego eksploatacji złoża oraz technologii robót górniczych
 • Ustalanie warunków ręcznego urabiania
 • Zatwierdzanie technologii robot górniczych
 • Opracowanie regulaminu ochrony przeciwpożarowej
 • Ustalanie harmonogramu pracy odkrywkowego zakładu górniczego na okres zimowy
 • Kierowanie zespołem podległych pracowników, w tym nadzorowanie procesów rekrutacji, przydzielania zadań, motywowanie i ocena oraz szkolenie pracowników
 • Sprawowanie nadzoru nad przygotowaniem sprawozdań oraz raportów dla zarządu zakładu, akcjonariuszy, jednostek zewnętrznych itd.
 • Pełnienie nadzoru nad przestrzeganiem zasad ergonomii oraz przepisów prawa w zakresie bhp ochrony ppoż. I ochrony środowiska
 • Kontrolowanie posiadania przez osoby zatrudnione znaczków kontrolnych lub innych identyfikatorów
 • Prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie organizacji zakładu górniczego i wydobycia surowców mineralnych
 • Budowanie pozytywnego wizerunku zakładu na zewnątrz
 • Uczestniczenie w konferencjach i spotkaniach branżowych

PODGLĄD - Kierownik ruchu zakładu górniczego lub zakładu
ryzyko zawodowe JSA

Kierownik ruchu zakładu górniczego lub zakładu ocena ryzyka JSA 1
Kierownik ruchu zakładu górniczego lub zakładu ocena ryzyka JSA 2
Kierownik ruchu zakładu górniczego lub zakładu ocena ryzyka JSA 3
Kierownik ruchu zakładu górniczego lub zakładu ocena ryzyka JSA 4
Kierownik ruchu zakładu górniczego lub zakładu ocena ryzyka JSA 5
Kierownik ruchu zakładu górniczego lub zakładu ocena ryzyka JSA 6
UWAGA! - przedstawiony podgląd dokumentacji NIE JEST bezpośrednio cześcią dokumentacji Oceny Ryzyka Zawodowego dla stanowiska Kierownik ruchu zakładu górniczego lub zakładu metodą JSA.
Przedstawiony podgląd dokumentacji ma charakter orientacyjny, którego celem jest unaocznienie jak skonstruowany jest plik który można zakupić,
a zakupiona dokumentacja będzie sie od niego znacząco różnić wartością merytoryczną.

Metoda JSA

Kierownik ruchu zakładu górniczego lub zakładu - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą JSA Niniejsza dokumentacja zawiera szczegółowe informacje i wytyczne dla metody JSA zgodnie z tym, jak została opracowana. Opis metody zawiera kolorowe tabelki wartościoiwania poszczególych parametrów dając nie tylko pełne liczbowe odzwierciedlenie tych parametrów, ale również wizualne. Dzięki temu masz pewność, że osoba przeprowadzająca kontrolę (i nie tylko) bez problemu odnajdzie się w treści dokumentacji. Metoda JSA jest jedną z najpopularniejszych w metod szacowania ryzyka zawodowego w naszym kraju dlatego z powodzeniem można bazować na tym opracowaniu. JSA jest bardzo lubianą metodą przez kontrolujące organy np. takie jak Państwowa Inspekcja Pracy czy Państwowa Inspekcja Sanitarna.

Kierownik ruchu zakładu górniczego lub zakładu - opis metody JSA

JSA (Job Safety Analysis) z and. analiza bezpieczeństwa pracy to metoda indukcyjna, w której ryzyko zawodowe jest funkcją prawdopodobieństwa zdarzenia i jego konsekwencji.

W celu oszacowania ryzyka zawodowego metodą JSA należy:

1. Określić prawdopodobieństwo konsekwencji (P)

2. Okreslić klasę konsekwencji (C)

3. Oszacować ryzyko zgodnie z matrycą wartościowania ryzyka

Do określenia prawdopodobieństwa konsekwencji (P) służy wzór:

P = F + O + A

gdzie:

P - okreslenie prawdopodobieństwa

F - częstotliwość występowania zagrożenia (ekspozycja)

O - prawdopodobieństwo wystąpienia szkód

A -  możliwość uniknięcia lub ograniczenia szkody

Wskazane powyżej parametry (F, O, A) mierzymy w skali pięciostoniowej gdzie 1 odpowiada najniższemu poziomowi, a 5 najwyższemu. Dla uproszczenia skalowania powstały poniższe tabelki, które sa nieodłączną częścią tej metody.

Wartościowanie częstotliwości (ekspozycji) - JSA

Kierownik ruchu zakładu górniczego lub zakładu metodą JSA 1

Wartościowanie prawdopodobieństwa - JSA

Kierownik ruchu zakładu górniczego lub zakładu metodą JSA 2

Wartościowanie możliwości usunięcia lub zmniejszenia skutków - JSA

Kierownik ruchu zakładu górniczego lub zakładu metodą JSA 3

Po określeniu prawdopodobieństwa zgodnie z powyższym wzorem (P = F + O + A), kolejnym krokiem jest okreslenie klasy skutków w skali 1-4 zgodnie z poniższą tabelką.

Wartościowanie konsekwencji - JSA

Kierownik ruchu zakładu górniczego lub zakładu metodą JSA 4

Znając wartości P i C jesteśmy w stanie określić wartość ryzyka według matrycy określenia ryzyka (tabelka poniżej).

Matryca określenia ryzyka - JSA

Kierownik ruchu zakładu górniczego lub zakładu metodą JSA 5

Ostatnim elementem po otrzymaniu wyniku R (ryzyka) jest stwierdzenie, czy dane zagrożenie posiada dopuszczalną wartość. 

Wartościowanie ryzyka - JSA

Kierownik ruchu zakładu górniczego lub zakładu metodą JSA 6

Więcje na temat metody JSA znajdziesz we wpisie na naszym blogu.

Kierownik ruchu zakładu górniczego lub zakładu - Przykładowe zagrożenie

Nazwa zagrożenia: Porażenie prądem elektrycznym do 1kV

Źródło zagrożenia: Obsługa urządzeń pod napięciem

Możliwe skutki: Ból, Skurcze mięśniowe, Zatrzymanie oddechu, Zaburzenia krążenia, Zaburzenia wzroku, słuchu, równowagi itp., Czasowa utrata przytomności, Migotanie komór mięśnia sercowego, Oparzenia tkanek wewnętrznych, Zwęglenie tkanek, Śmierć

Na początek potrzebujemy określić P:

Częstotliwość występowania zagrożenia (F): 5 pkt - Codziennie

Prawdopodobieństwo (O): 1 pkt - Nieistotne (pomijalne)

Możliwość uniknięcia lub ograniczenia szkody (A): 1 pkt - Oczywista

Konsekwencje zdarzenia (C): C3 - Poważne - Powodujące dłuższą niezdolność do pracy

Oszacowane prawdopodobieństwo (P): 5 + 1 + 1 = 7 pkt

Nasępnie według tabeli "Matryca określenia ryzyka" określamy końcowe ryzyko. Dla P z przedziału 5-7 (druga kolumna) oraz C4 (trzeci rząd) mamy oszacowane ryzyko na poziomie 5

Oznacza to, że na stanowisku Kierownik ruchu zakładu górniczego lub zakładu według metody JSA ryzyko jest DOPUSZCZALNE - Zaleca się stałą kontrolę ryzyka i/lub podjęcie działań niezbędnych do dalszego zmniejszenia ryzyka zawodowego.

Opisane powyżej tabele wartościowania oraz opis metody znajdziesz w zakupionej Ocenie Ryzyka Zawodowego dla zawodu Kierownik ruchu zakładu górniczego lub zakładu metodą JSA.


Grzegorz Wrzeszcz - [[nazwa_full]]

Cześć!
Nazywam się Grzegorz Wrzeszcz i od 2014 roku zawodowo zajmuję się BHP. Od tego czasu udało mi się opracować blisko 1500 różnych dokumentacji oceny ryzyka zawodowego metodą JSA w tym również ryzyko zawodowe dla stanowiska Kierownik ruchu zakładu górniczego lub zakładu
, które możesz zakupić na tej stronie.

Jeżeli masz jakieś pytania odnośnie tego produktu to pisz śmiało lub dzwoń! Z przyjemnością odpowiem na wszystkie twoje pytania i rozwieję (mam nadzieję) wszelkie wątpliwości.

+48 533 988 811 biuro@allebhp.pl


Parametry techniczne

Tytuł publikacji Kierownik ruchu zakładu górniczego lub zakładu - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą JSA
Producent, autor alleBHP
Stanowisko Kierownik ruchu zakładu górniczego lub zakładu
Kod zawodu 132204 - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1145)
Metoda opracowania JSA - Job Safety Analysis
Format Standard A4 - 21 x 29,7 cm
Liczba stron około 25 stron formatu A4
Dział, kategoria Ocena ryzyka zawodowego, Metoda JSA
Wersja elektroniczna Plik DOCX - umożliwia edycję dokumentacji w programie Microsoft Office
Dostępność wersji elektronicznej W ciągu 5 minut od dokonania zakupu
Wersja papierowa (książkowa)
 • laserowy druk na wysokiej jakości papierze 80g/m2
 • miękka oprawa
 • elastyczne bindowanie - z możliwością demontażu grzbietu
Dostępność wersji planszowej Dostępna od ręki, wysyłka w 24h
Zgodność Opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami dot. Oceny Ryzyka Zawodowego (Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy; Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy). Dokumentacja w pełni akceptowalna przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Państwową Inspekcję Sanitarną.
Ocena klientów - ponad 99% pozytywnych opinii

Recenzje produktu
Brak dodanch recenzji do produktu!

Dodaj opinię do produktu

Podobne produkty

facebook sklep alleBHP.pl
Zamów rozmowę
×
Zamów rozmowę z ekspertem
Grzegorz Wrzeszcz
Inspektor ds. BHP

Oddzwaniamy pon - pt
w godzinach 8:30-15:30.
ZAMÓW ROZMOWĘ
Podaj imię i nazwisko!
Podaj numer telefonu!
Zaznacz zgodę na przetwarzanie danych!
Dziękujemy za wysłanie formularza.
Skontaktujemy się z Tobą w najszybszym mozliwym czasie!
Twoje imię i nazwisko
Twój numer telefonu

Nasz sklep internetowy korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z regulaminem oraz polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Lubię ciastka!
×
Darmowa instrukcja BHP
Instrukcja BHP przy obsłudze komputera z monitorem ekranowym
INSTRUKCJA BHP ZA DARMO!
Podaj prawidłowy adres e-mail!
Zaznacz zgodę na przetwarzanie danych!
Dziękujemy za wysłanie formularza.
Na podany adres e-mail wysłaliśmy Ci darmową instrukcję BHP!

Zostaw nam swój adres e-mail
i pobierz darmową instrukcję w wersji elektronicznej!

Dodaj do koszyka
Dodano do koszyka: 1 szt.
×
Dodaj do koszyka
-
+
wybierz opcję produktu cena
×
Nieoczekiwany błąd! Powiadom nas o tym :-)
×
Dodaj do koszyka
Przykro nam, ale produkt jest niedostępny ;-(