Logowanie

Podaj prawidłowy login oraz hasło!
Logowanie przebiegło pomyślnie!

Nie masz jeszcze konta?

Kierownik ośrodka pomocy rodzinie - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą JSA

Kierownik ośrodka pomocy rodzinie - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą JSA
Kierownik ośrodka pomocy rodzinie - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą JSA Kierownik ośrodka pomocy rodzinie - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą JSA Kierownik ośrodka pomocy rodzinie - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą JSA Kierownik ośrodka pomocy rodzinie - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą JSA Kierownik ośrodka pomocy rodzinie - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą JSA Kierownik ośrodka pomocy rodzinie - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą JSA Kierownik ośrodka pomocy rodzinie - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą JSA
ORZ-134404-JSA
Towar na magazynie
Wysyłka w 24 godziny
5/5
(30 głosów)
47.50
brutto/szt.
Cena zawiera podatek VAT 5%
wybierz opcję produktu cena
47.50
74.50
-
+
bezpieczeństwo
Metody płatności
Metody płatności
Metody płatności

Kierownik ośrodka pomocy rodzinie

Kierownik ośrodka pomocy rodzinie - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą JSA Kierownik ośrodka pomocy rodzinie - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą JSA jest to gotowa wzorcowa dokumentacja dla tego stanowiska. Pracodawca zatrudniający pracownika na stanowisku Kierownik ośrodka pomocy rodzinie zobowiązany jest do opracowania Oceny Ryzyka Zawodowego i przedstawienia tej dokumentacji swojemu pracownikowi.

Niniejszy produkt jest kompletną dokumentacją dla Kierownik ośrodka pomocy rodzinie, które to stanowisko jest zawarte w Polskiej Klasyfikacji Zawodów zgodnie z najnowszym rozporządzeniem i obowiązuje od 1 Stycznia 2015 r. Stanowisko to posiada odpowiedni kod zawodu 134404 sklasyfikowany w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1145).

Dokumentacja ryzyka zawodowego dla kierownika ośrodka pomocego rodzinie zawiera wszystkie najważniejsze i niezbędne elementy.

Kierownik ośrodka pomocy rodzinie – Ocena ryzyka zawodowego COVID-19

Ocena Ryzyka Zawodowego COVID-19| Ryzyko Zawodowe SARS-COV-2 Zgodnie z najnowszymi wytycznymi Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej nasza dokumentacja została zaktualizowana i rozbudowana o zagrożenie związane z koronawirusem SARS-CoV-2 (COVID-19).

Kupując niniejszą dokumentację możesz mieć pewność, że bez problemu przejdzie ona kontrolę, a treść w będąca przedmiotem tego produktu jest jak najbardziej aktualna w odniesieniu do aktualnych przepisów pracy.

Dostępne wersje oceny ryzyka dla Kierownik ośrodka pomocy rodzinie:

 • Elektroniczna (.doc/.docx/.odt/.pdf) - daje możliwość dokonywania zmian w dokumentacji w razie zajścia takiej potrzeby.
 • Papierowa - gotowy wydruk przygotowany do podpisu przez pracodawcę i pracownika w miękkiej oprawie.
Kierownik ośrodka pomocy rodzinie - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą JSA wersja elektroniczna
Wersja elektroniczna (.pdf)
Kierownik ośrodka pomocy rodzinie - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą JSA gotowa ksiazka
Wersja papierowa - gotowa książka

Zakupując niniejszą dokumentację ryzyka zawodowego w wersji elektronicznej masz możliwość wielokrotnego wydruku tej dokumentacji oraz w razie zaistnienia takiej potrzeby edycji dokumentu.

Kierownik ośrodka pomocy rodzinie
zawartość oceny ryzyka zawodowego

  [[wzor]] - wzory dokumentow bhp
 • Strona tytułowa.
 • Pełna karta stanowiska pracy: (opis czynności, ogólna charakterystyka, używane maszyny i narzędzia na stanowisku pracy Kierownik ośrodka pomocy rodzinie, sposób i miejsce wykonywania pracy).
 • Dokładny opis metody wraz z matrycą mierzenia ryzyka - JSA.
 • Identyfikacja zagrożeń - pełen wykaz czynników z odpowiednim ich podziałem (fizyczne, pyły i pary, chemiczne, biologiczne, uciążliwe i niebezpieczne).
 • Szczegółowe karty zagrożeń dla Kierownik ośrodka pomocy rodzinie zawierające pełne szacowanie ryzyka metodą JSA
 • Wykaz działań korygujących zagrożenia oraz odpowiedzialności za to.
 • Wykaz pracowników zatrudnionych na danym stanowisku.
 • Dokumentacja składa się z około 25 stron w fotmacie A4.

Opis zawodu - Kierownik ośrodka pomocy rodzinie

Nadzoruje realizację zadań ośrodka pomocy rodzinie określonych w jego statucie w oparciu o obowiązujące przepisy prawa; organizuje pracę i kieruje bieżącymi sprawami ośrodka; wydaje decyzje administracyjne oraz zaświadczenia dotyczące pomocy społecznej.

Obowiązki na stanowisku pracy Kierownik ośrodka pomocy rodzinie

 • Zarządzanie, nadzorowanie i kierowanie pracą ośrodka pomocy rodzinie praz nadzorowanie realizacji zadań określonych w statucie ośrodka;
 • Prowadzenie działań na rzecz rozwoju społecznego w oparciu o rozpoznane potrzeby środowiska, w różnych obszarach i z różnymi grupami odbiorców;
 • Tworzenie i rozwijanie systemu opieki nad dzieckiem oraz systemu pracy z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo–wychowawczych;
 • Realizowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych określonych przez organ założycielski;
 • Sporządzanie planów pomocy społecznej i sprawozdań z ich realizacji;
 • Wydawanie wewnętrznych zarządzeń, instrukcji, regulaminów, poleceń służbowych i decyzji oraz kontrolowanie ich przestrzegania i realizacji, w tym czuwanie nad planowym i terminowym wykonywaniem zadań ośrodka;
 • Prowadzenie, na podstawie odpowiednich upoważnień, postępowań w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych;
 • Opiniowanie wniosków i umów prawnych z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zleconych przez przedstawicieli administracji lokalnej;
 • Podejmowanie na podstawie odpowiednich upoważnień postanowień i decyzji administracyjnych dotyczących: przyznawania bądź odmowy przyznania świadczeń z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, z zakresu funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych oraz stypendiów i zasiłków szkolnych;
 • Nadzorowanie wydawania zaświadczeń dotyczących pomocy społecznej;
 • Wytaczanie na rzecz obywateli powództw o roszczenia alimentacyjne;
 • Zawieranie umów z małżonkami, zstępnymi lub wstępnymi w sprawie wysokości świadczonej przez nich pomocy na rzecz osoby ubiegającej się o przyznanie pomocy;
 • Współpraca z organizacjami społecznymi i zawodowymi, sądami, prokuraturą, kuratorami sądowymi, placówkami służby zdrowia, powiatowym urzędem pracy itp.;
 • Zarządzania pracownikami ośrodka, w tym: zatrudnianie i zwalnianie pracowników, ustalanie szczegółowych zakresów czynności, uprawnień i odpowiedzialności pracowników, nadzorowanie i kontrolowanie pracy podległych pracowników, zapewnianie pracownikom szkoleń i rozwoju zawodowego;
 • Gospodarowanie środkami finansowymi ośrodka zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • Prowadzenie kontroli wewnętrznej w ośrodku;
 • Składanie organowi założycielskiemu corocznego sprawozdania z działalności ośrodka;
 • Dokonywanie czynności prawnych w imieniu ośrodka, w granicach upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez odpowiednie organy;
 • Nadzorowanie przestrzegania przepisów o zabezpieczeniu tajemnicy państwowej i służbowej przez pracowników ośrodka oraz przepisów o ochronie danych osobowych;
 • Zapewnianie przestrzegania porządku i dyscypliny pracy na terenie ośrodka;
 • Zapewnienie podległemu zespołowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

PODGLĄD - Kierownik ośrodka pomocy rodzinie
ryzyko zawodowe JSA

Kierownik ośrodka pomocy rodzinie ocena ryzyka JSA 1
Kierownik ośrodka pomocy rodzinie ocena ryzyka JSA 2
Kierownik ośrodka pomocy rodzinie ocena ryzyka JSA 3
Kierownik ośrodka pomocy rodzinie ocena ryzyka JSA 4
Kierownik ośrodka pomocy rodzinie ocena ryzyka JSA 5
Kierownik ośrodka pomocy rodzinie ocena ryzyka JSA 6
UWAGA! - przedstawiony podgląd dokumentacji NIE JEST bezpośrednio cześcią dokumentacji Oceny Ryzyka Zawodowego dla stanowiska Kierownik ośrodka pomocy rodzinie metodą JSA.
Przedstawiony podgląd dokumentacji ma charakter orientacyjny, którego celem jest unaocznienie jak skonstruowany jest plik który można zakupić,
a zakupiona dokumentacja będzie sie od niego znacząco różnić wartością merytoryczną.

Metoda JSA

Kierownik ośrodka pomocy rodzinie - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą JSA Niniejsza dokumentacja zawiera szczegółowe informacje i wytyczne dla metody JSA zgodnie z tym, jak została opracowana. Opis metody zawiera kolorowe tabelki wartościoiwania poszczególych parametrów dając nie tylko pełne liczbowe odzwierciedlenie tych parametrów, ale również wizualne. Dzięki temu masz pewność, że osoba przeprowadzająca kontrolę (i nie tylko) bez problemu odnajdzie się w treści dokumentacji. Metoda JSA jest jedną z najpopularniejszych w metod szacowania ryzyka zawodowego w naszym kraju dlatego z powodzeniem można bazować na tym opracowaniu. JSA jest bardzo lubianą metodą przez kontrolujące organy np. takie jak Państwowa Inspekcja Pracy czy Państwowa Inspekcja Sanitarna.

Kierownik ośrodka pomocy rodzinie - opis metody JSA

JSA (Job Safety Analysis) z and. analiza bezpieczeństwa pracy to metoda indukcyjna, w której ryzyko zawodowe jest funkcją prawdopodobieństwa zdarzenia i jego konsekwencji.

W celu oszacowania ryzyka zawodowego metodą JSA należy:

1. Określić prawdopodobieństwo konsekwencji (P)

2. Okreslić klasę konsekwencji (C)

3. Oszacować ryzyko zgodnie z matrycą wartościowania ryzyka

Do określenia prawdopodobieństwa konsekwencji (P) służy wzór:

P = F + O + A

gdzie:

P - okreslenie prawdopodobieństwa

F - częstotliwość występowania zagrożenia (ekspozycja)

O - prawdopodobieństwo wystąpienia szkód

A -  możliwość uniknięcia lub ograniczenia szkody

Wskazane powyżej parametry (F, O, A) mierzymy w skali pięciostoniowej gdzie 1 odpowiada najniższemu poziomowi, a 5 najwyższemu. Dla uproszczenia skalowania powstały poniższe tabelki, które sa nieodłączną częścią tej metody.

Wartościowanie częstotliwości (ekspozycji) - JSA

Kierownik ośrodka pomocy rodzinie metodą JSA 1

Wartościowanie prawdopodobieństwa - JSA

Kierownik ośrodka pomocy rodzinie metodą JSA 2

Wartościowanie możliwości usunięcia lub zmniejszenia skutków - JSA

Kierownik ośrodka pomocy rodzinie metodą JSA 3

Po określeniu prawdopodobieństwa zgodnie z powyższym wzorem (P = F + O + A), kolejnym krokiem jest okreslenie klasy skutków w skali 1-4 zgodnie z poniższą tabelką.

Wartościowanie konsekwencji - JSA

Kierownik ośrodka pomocy rodzinie metodą JSA 4

Znając wartości P i C jesteśmy w stanie określić wartość ryzyka według matrycy określenia ryzyka (tabelka poniżej).

Matryca określenia ryzyka - JSA

Kierownik ośrodka pomocy rodzinie metodą JSA 5

Ostatnim elementem po otrzymaniu wyniku R (ryzyka) jest stwierdzenie, czy dane zagrożenie posiada dopuszczalną wartość. 

Wartościowanie ryzyka - JSA

Kierownik ośrodka pomocy rodzinie metodą JSA 6

Więcje na temat metody JSA znajdziesz we wpisie na naszym blogu.

Kierownik ośrodka pomocy rodzinie - Przykładowe zagrożenie

Nazwa zagrożenia: Porażenie prądem elektrycznym do 1kV

Źródło zagrożenia: Obsługa urządzeń pod napięciem

Możliwe skutki: Ból, Skurcze mięśniowe, Zatrzymanie oddechu, Zaburzenia krążenia, Zaburzenia wzroku, słuchu, równowagi itp., Czasowa utrata przytomności, Migotanie komór mięśnia sercowego, Oparzenia tkanek wewnętrznych, Zwęglenie tkanek, Śmierć

Na początek potrzebujemy określić P:

Częstotliwość występowania zagrożenia (F): 5 pkt - Codziennie

Prawdopodobieństwo (O): 1 pkt - Nieistotne (pomijalne)

Możliwość uniknięcia lub ograniczenia szkody (A): 1 pkt - Oczywista

Konsekwencje zdarzenia (C): C3 - Poważne - Powodujące dłuższą niezdolność do pracy

Oszacowane prawdopodobieństwo (P): 5 + 1 + 1 = 7 pkt

Nasępnie według tabeli "Matryca określenia ryzyka" określamy końcowe ryzyko. Dla P z przedziału 5-7 (druga kolumna) oraz C4 (trzeci rząd) mamy oszacowane ryzyko na poziomie 5

Oznacza to, że na stanowisku Kierownik ośrodka pomocy rodzinie według metody JSA ryzyko jest DOPUSZCZALNE - Zaleca się stałą kontrolę ryzyka i/lub podjęcie działań niezbędnych do dalszego zmniejszenia ryzyka zawodowego.

Opisane powyżej tabele wartościowania oraz opis metody znajdziesz w zakupionej Ocenie Ryzyka Zawodowego dla zawodu Kierownik ośrodka pomocy rodzinie metodą JSA.


Grzegorz Wrzeszcz - [[nazwa_full]]

Cześć!
Nazywam się Grzegorz Wrzeszcz i od 2014 roku zawodowo zajmuję się BHP. Od tego czasu udało mi się opracować blisko 1500 różnych dokumentacji oceny ryzyka zawodowego metodą JSA w tym również ryzyko zawodowe dla stanowiska Kierownik ośrodka pomocy rodzinie
, które możesz zakupić na tej stronie.

Jeżeli masz jakieś pytania odnośnie tego produktu to pisz śmiało lub dzwoń! Z przyjemnością odpowiem na wszystkie twoje pytania i rozwieję (mam nadzieję) wszelkie wątpliwości.

+48 533 988 811 biuro@allebhp.pl


Parametry techniczne

Tytuł publikacji Kierownik ośrodka pomocy rodzinie - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą JSA
Producent, autor alleBHP
Stanowisko Kierownik ośrodka pomocy rodzinie
Kod zawodu 134404 - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1145)
Metoda opracowania JSA - Job Safety Analysis
Format Standard A4 - 21 x 29,7 cm
Liczba stron około 25 stron formatu A4
Dział, kategoria Ocena ryzyka zawodowego, Metoda JSA
Wersja elektroniczna Plik DOCX - umożliwia edycję dokumentacji w programie Microsoft Office
Dostępność wersji elektronicznej W ciągu 5 minut od dokonania zakupu
Wersja papierowa (książkowa)
 • laserowy druk na wysokiej jakości papierze 80g/m2
 • miękka oprawa
 • elastyczne bindowanie - z możliwością demontażu grzbietu
Dostępność wersji planszowej Dostępna od ręki, wysyłka w 24h
Zgodność Opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami dot. Oceny Ryzyka Zawodowego (Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy; Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy). Dokumentacja w pełni akceptowalna przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Państwową Inspekcję Sanitarną.
Ocena klientów - ponad 99% pozytywnych opinii

Recenzje produktu
Brak dodanch recenzji do produktu!

Dodaj opinię do produktu

Podobne produkty

facebook sklep alleBHP.pl
Zamów rozmowę
×
Zamów rozmowę z ekspertem
Grzegorz Wrzeszcz
Inspektor ds. BHP

Oddzwaniamy pon - pt
w godzinach 8:30-15:30.
ZAMÓW ROZMOWĘ
Podaj imię i nazwisko!
Podaj numer telefonu!
Zaznacz zgodę na przetwarzanie danych!
Dziękujemy za wysłanie formularza.
Skontaktujemy się z Tobą w najszybszym mozliwym czasie!
Twoje imię i nazwisko
Twój numer telefonu

Nasz sklep internetowy korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z regulaminem oraz polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Lubię ciastka!
×
Darmowa instrukcja BHP
Instrukcja BHP przy obsłudze komputera z monitorem ekranowym
INSTRUKCJA BHP ZA DARMO!
Podaj prawidłowy adres e-mail!
Zaznacz zgodę na przetwarzanie danych!
Dziękujemy za wysłanie formularza.
Na podany adres e-mail wysłaliśmy Ci darmową instrukcję BHP!

Zostaw nam swój adres e-mail
i pobierz darmową instrukcję w wersji elektronicznej!

Dodaj do koszyka
Dodano do koszyka: 1 szt.
×
Dodaj do koszyka
-
+
wybierz opcję produktu cena
×
Nieoczekiwany błąd! Powiadom nas o tym :-)
×
Dodaj do koszyka
Przykro nam, ale produkt jest niedostępny ;-(