Logowanie

Podaj prawidłowy login oraz hasło!
Logowanie przebiegło pomyślnie!

Nie masz jeszcze konta?

Kierownik agencji ochrony mienia i osób - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą JSA

Kierownik agencji ochrony mienia i osób - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą JSA
Kierownik agencji ochrony mienia i osób - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą JSA Kierownik agencji ochrony mienia i osób - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą JSA Kierownik agencji ochrony mienia i osób - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą JSA Kierownik agencji ochrony mienia i osób - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą JSA Kierownik agencji ochrony mienia i osób - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą JSA Kierownik agencji ochrony mienia i osób - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą JSA Kierownik agencji ochrony mienia i osób - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą JSA
ORZ-134903-JSA
Towar na magazynie
Wysyłka w 24 godziny
5/5
(29 głosów)
47.50
brutto/szt.
Cena zawiera podatek VAT 5%
wybierz opcję produktu cena
47.50
74.50
-
+
bezpieczeństwo
Metody płatności
Metody płatności
Metody płatności

Kierownik agencji ochrony mienia i osób

Kierownik agencji ochrony mienia i osób - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą JSA Kierownik agencji ochrony mienia i osób - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą JSA jest to gotowa wzorcowa dokumentacja dla tego stanowiska. Pracodawca zatrudniający pracownika na stanowisku Kierownik agencji ochrony mienia i osób zobowiązany jest do opracowania Oceny Ryzyka Zawodowego i przedstawienia tej dokumentacji swojemu pracownikowi.

Niniejszy produkt jest kompletną dokumentacją dla Kierownik agencji ochrony mienia i osób, które to stanowisko jest zawarte w Polskiej Klasyfikacji Zawodów zgodnie z najnowszym rozporządzeniem i obowiązuje od 1 Stycznia 2015 r. Stanowisko to posiada odpowiedni kod zawodu 134903 sklasyfikowany w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1145).

Dokumentacja ryzyka zawodowego dla kierownika agencji ochronego mienia i osób zawiera wszystkie najważniejsze i niezbędne elementy.

Kierownik agencji ochrony mienia i osób – Ocena ryzyka zawodowego COVID-19

Ocena Ryzyka Zawodowego COVID-19| Ryzyko Zawodowe SARS-COV-2 Zgodnie z najnowszymi wytycznymi Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej nasza dokumentacja została zaktualizowana i rozbudowana o zagrożenie związane z koronawirusem SARS-CoV-2 (COVID-19).

Kupując niniejszą dokumentację możesz mieć pewność, że bez problemu przejdzie ona kontrolę, a treść w będąca przedmiotem tego produktu jest jak najbardziej aktualna w odniesieniu do aktualnych przepisów pracy.

Dostępne wersje oceny ryzyka dla Kierownik agencji ochrony mienia i osób:

 • Elektroniczna (.doc/.docx/.odt/.pdf) - daje możliwość dokonywania zmian w dokumentacji w razie zajścia takiej potrzeby.
 • Papierowa - gotowy wydruk przygotowany do podpisu przez pracodawcę i pracownika w miękkiej oprawie.
Kierownik agencji ochrony mienia i osób - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą JSA wersja elektroniczna
Wersja elektroniczna (.pdf)
Kierownik agencji ochrony mienia i osób - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą JSA gotowa ksiazka
Wersja papierowa - gotowa książka

Zakupując niniejszą dokumentację ryzyka zawodowego w wersji elektronicznej masz możliwość wielokrotnego wydruku tej dokumentacji oraz w razie zaistnienia takiej potrzeby edycji dokumentu.

Kierownik agencji ochrony mienia i osób
zawartość oceny ryzyka zawodowego

  [[wzor]] - wzory dokumentow bhp
 • Strona tytułowa.
 • Pełna karta stanowiska pracy: (opis czynności, ogólna charakterystyka, używane maszyny i narzędzia na stanowisku pracy Kierownik agencji ochrony mienia i osób, sposób i miejsce wykonywania pracy).
 • Dokładny opis metody wraz z matrycą mierzenia ryzyka - JSA.
 • Identyfikacja zagrożeń - pełen wykaz czynników z odpowiednim ich podziałem (fizyczne, pyły i pary, chemiczne, biologiczne, uciążliwe i niebezpieczne).
 • Szczegółowe karty zagrożeń dla Kierownik agencji ochrony mienia i osób zawierające pełne szacowanie ryzyka metodą JSA
 • Wykaz działań korygujących zagrożenia oraz odpowiedzialności za to.
 • Wykaz pracowników zatrudnionych na danym stanowisku.
 • Dokumentacja składa się z około 25 stron w fotmacie A4.

Opis zawodu - Kierownik agencji ochrony mienia i osób

Zarządza i koordynuje pracą agencji ochrony mienia i osób; tworzy strategię agencji; odpowiada za kontakty, pozyskiwanie i obsługę klientów; planuje, koordynuje i kontroluje realizację usług ochrony, sprawuje nadzór nad pracą podległego personelu, w szczególności pracowników ochrony.

Obowiązki na stanowisku pracy Kierownik agencji ochrony mienia i osób

 • Opracowywanie, wdrażanie i kontrolowanie realizacji planów krótko-, średnio- i długoterminowych agencji ochrony mienia i osób
 • Tworzenie strategii cenowej dla klientów na podstawie analizy kosztów własnych agencji i sytuacji rynkowej oraz przygotowywanie ofert i wycen usług ochrony dla klientów
 • Pozyskiwanie klientów i utrzymywanie kontaktów z kontrahentami
 • Planowanie, koordynowanie i kontrolowanie zadań wykonywanych przez agencję ochrony mienia i osób w miejscu realizacji zlecenia, m. In. W zakresie kontrolowania ruchu osobowego i materiałowego, ochrony przed zamachami przestępczymi, kradzieżą, rabunkiem, zniszczeniem, uszkodzeniem, szkodami wynikającymi z awarii technicznych oraz zakłóceń porządku publicznego
 • Koordynowanie współpracy agencji ochrony ze służbami zewnętrznymi, takimi jak: policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe, pogotowie gazowe itp.
 • Nadzorowanie pracowników odpowiedzialnych za działalności systemów sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych
 • Zatrudnianie pracowników, przydzielanie im stanowiska pracy i niezbędnego wyposażenia technicznego (sprzęt biurowy, telekomunikacyjny, pojazdy, środki ochrony i przymusu bezpośredniego, ubiory ochronne i służbowe itp.), awansowanie i zwalnianie pracowników oraz motywowanie, kontrolowanie i ocenianie efektów ich pracy
 • Przydzielanie zadań i kontrolowanie zgodności wypełnianych przez pracowników obowiązków z obowiązującymi procedurami wewnętrznymi i przepisami prawa
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy do rozliczeń oraz kontrolowanie czasu pracy pracowników, w tym: nadgodzin, zwolnień lekarskich i urlopów itp.
 • Dbanie o przestrzeganie przepisów prawa, w szczególności posiadania aktualnych uprawnień przez pracowników ochrony
 • Nadzorowanie zapewnienia pracowników odpowiednich, jednolitych strojów posiadających oznaczenia różniące je w sposób widoczny od mundurów pozostających pod szczególną ochroną (np. Policja, staż miejska) oraz wymaganych przepisami ustawy o ochronie osób i mienia identyfikatorów i legitymacji
 • Zapewnienie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z ochroną osób i mienia
 • Prowadzenie ewidencji i rejestrów: osób, firm, samochodów, kluczy, przepustek itp. Oraz przedstawianie ich organom koncesyjnym, o ile działalność agencji ochrony podlega koncesji określonej w ustawie o ochronie osób i mienia
 • Kontrolowanie stanu zabezpieczenia obsługiwanych obiektów, osób lub mienia
 • Nadzorowanie organizacji i zabezpieczenia konwojów
 • Koordynowanie działań zmierzających do ujęcia sprawcy przestępstwa lub wykroczenia
 • Koordynowanie działań z zakresu zabezpieczania miejsc zdarzeń
 • Kontrolowanie wyników finansowych agencji ochrony
 • Wyznaczanie i wdrażanie optymalnych rozwiązań z zakresu zarządzania zasobami (w tym zasobami ludzkimi) i zarządzania kosztami agencji ochrony
 • Reprezentowanie agencji ochrony w kontaktach zewnętrznych
 • Przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie osób i mienia, tajemnicy służbowej, zasad etyki zawodowej, zapewnienie podległemu personelowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska

PODGLĄD - Kierownik agencji ochrony mienia i osób
ryzyko zawodowe JSA

Kierownik agencji ochrony mienia i osób ocena ryzyka JSA 1
Kierownik agencji ochrony mienia i osób ocena ryzyka JSA 2
Kierownik agencji ochrony mienia i osób ocena ryzyka JSA 3
Kierownik agencji ochrony mienia i osób ocena ryzyka JSA 4
Kierownik agencji ochrony mienia i osób ocena ryzyka JSA 5
Kierownik agencji ochrony mienia i osób ocena ryzyka JSA 6
UWAGA! - przedstawiony podgląd dokumentacji NIE JEST bezpośrednio cześcią dokumentacji Oceny Ryzyka Zawodowego dla stanowiska Kierownik agencji ochrony mienia i osób metodą JSA.
Przedstawiony podgląd dokumentacji ma charakter orientacyjny, którego celem jest unaocznienie jak skonstruowany jest plik który można zakupić,
a zakupiona dokumentacja będzie sie od niego znacząco różnić wartością merytoryczną.

Metoda JSA

Kierownik agencji ochrony mienia i osób - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą JSA Niniejsza dokumentacja zawiera szczegółowe informacje i wytyczne dla metody JSA zgodnie z tym, jak została opracowana. Opis metody zawiera kolorowe tabelki wartościoiwania poszczególych parametrów dając nie tylko pełne liczbowe odzwierciedlenie tych parametrów, ale również wizualne. Dzięki temu masz pewność, że osoba przeprowadzająca kontrolę (i nie tylko) bez problemu odnajdzie się w treści dokumentacji. Metoda JSA jest jedną z najpopularniejszych w metod szacowania ryzyka zawodowego w naszym kraju dlatego z powodzeniem można bazować na tym opracowaniu. JSA jest bardzo lubianą metodą przez kontrolujące organy np. takie jak Państwowa Inspekcja Pracy czy Państwowa Inspekcja Sanitarna.

Kierownik agencji ochrony mienia i osób - opis metody JSA

JSA (Job Safety Analysis) z and. analiza bezpieczeństwa pracy to metoda indukcyjna, w której ryzyko zawodowe jest funkcją prawdopodobieństwa zdarzenia i jego konsekwencji.

W celu oszacowania ryzyka zawodowego metodą JSA należy:

1. Określić prawdopodobieństwo konsekwencji (P)

2. Okreslić klasę konsekwencji (C)

3. Oszacować ryzyko zgodnie z matrycą wartościowania ryzyka

Do określenia prawdopodobieństwa konsekwencji (P) służy wzór:

P = F + O + A

gdzie:

P - okreslenie prawdopodobieństwa

F - częstotliwość występowania zagrożenia (ekspozycja)

O - prawdopodobieństwo wystąpienia szkód

A -  możliwość uniknięcia lub ograniczenia szkody

Wskazane powyżej parametry (F, O, A) mierzymy w skali pięciostoniowej gdzie 1 odpowiada najniższemu poziomowi, a 5 najwyższemu. Dla uproszczenia skalowania powstały poniższe tabelki, które sa nieodłączną częścią tej metody.

Wartościowanie częstotliwości (ekspozycji) - JSA

Kierownik agencji ochrony mienia i osób metodą JSA 1

Wartościowanie prawdopodobieństwa - JSA

Kierownik agencji ochrony mienia i osób metodą JSA 2

Wartościowanie możliwości usunięcia lub zmniejszenia skutków - JSA

Kierownik agencji ochrony mienia i osób metodą JSA 3

Po określeniu prawdopodobieństwa zgodnie z powyższym wzorem (P = F + O + A), kolejnym krokiem jest okreslenie klasy skutków w skali 1-4 zgodnie z poniższą tabelką.

Wartościowanie konsekwencji - JSA

Kierownik agencji ochrony mienia i osób metodą JSA 4

Znając wartości P i C jesteśmy w stanie określić wartość ryzyka według matrycy określenia ryzyka (tabelka poniżej).

Matryca określenia ryzyka - JSA

Kierownik agencji ochrony mienia i osób metodą JSA 5

Ostatnim elementem po otrzymaniu wyniku R (ryzyka) jest stwierdzenie, czy dane zagrożenie posiada dopuszczalną wartość. 

Wartościowanie ryzyka - JSA

Kierownik agencji ochrony mienia i osób metodą JSA 6

Więcje na temat metody JSA znajdziesz we wpisie na naszym blogu.

Kierownik agencji ochrony mienia i osób - Przykładowe zagrożenie

Nazwa zagrożenia: Porażenie prądem elektrycznym do 1kV

Źródło zagrożenia: Obsługa urządzeń pod napięciem

Możliwe skutki: Ból, Skurcze mięśniowe, Zatrzymanie oddechu, Zaburzenia krążenia, Zaburzenia wzroku, słuchu, równowagi itp., Czasowa utrata przytomności, Migotanie komór mięśnia sercowego, Oparzenia tkanek wewnętrznych, Zwęglenie tkanek, Śmierć

Na początek potrzebujemy określić P:

Częstotliwość występowania zagrożenia (F): 5 pkt - Codziennie

Prawdopodobieństwo (O): 1 pkt - Nieistotne (pomijalne)

Możliwość uniknięcia lub ograniczenia szkody (A): 1 pkt - Oczywista

Konsekwencje zdarzenia (C): C3 - Poważne - Powodujące dłuższą niezdolność do pracy

Oszacowane prawdopodobieństwo (P): 5 + 1 + 1 = 7 pkt

Nasępnie według tabeli "Matryca określenia ryzyka" określamy końcowe ryzyko. Dla P z przedziału 5-7 (druga kolumna) oraz C4 (trzeci rząd) mamy oszacowane ryzyko na poziomie 5

Oznacza to, że na stanowisku Kierownik agencji ochrony mienia i osób według metody JSA ryzyko jest DOPUSZCZALNE - Zaleca się stałą kontrolę ryzyka i/lub podjęcie działań niezbędnych do dalszego zmniejszenia ryzyka zawodowego.

Opisane powyżej tabele wartościowania oraz opis metody znajdziesz w zakupionej Ocenie Ryzyka Zawodowego dla zawodu Kierownik agencji ochrony mienia i osób metodą JSA.


Grzegorz Wrzeszcz - [[nazwa_full]]

Cześć!
Nazywam się Grzegorz Wrzeszcz i od 2014 roku zawodowo zajmuję się BHP. Od tego czasu udało mi się opracować blisko 1500 różnych dokumentacji oceny ryzyka zawodowego metodą JSA w tym również ryzyko zawodowe dla stanowiska Kierownik agencji ochrony mienia i osób
, które możesz zakupić na tej stronie.

Jeżeli masz jakieś pytania odnośnie tego produktu to pisz śmiało lub dzwoń! Z przyjemnością odpowiem na wszystkie twoje pytania i rozwieję (mam nadzieję) wszelkie wątpliwości.

+48 533 988 811 biuro@allebhp.pl


Parametry techniczne

Tytuł publikacji Kierownik agencji ochrony mienia i osób - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą JSA
Producent, autor alleBHP
Stanowisko Kierownik agencji ochrony mienia i osób
Kod zawodu 134903 - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1145)
Metoda opracowania JSA - Job Safety Analysis
Format Standard A4 - 21 x 29,7 cm
Liczba stron około 25 stron formatu A4
Dział, kategoria Ocena ryzyka zawodowego, Metoda JSA
Wersja elektroniczna Plik DOCX - umożliwia edycję dokumentacji w programie Microsoft Office
Dostępność wersji elektronicznej W ciągu 5 minut od dokonania zakupu
Wersja papierowa (książkowa)
 • laserowy druk na wysokiej jakości papierze 80g/m2
 • miękka oprawa
 • elastyczne bindowanie - z możliwością demontażu grzbietu
Dostępność wersji planszowej Dostępna od ręki, wysyłka w 24h
Zgodność Opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami dot. Oceny Ryzyka Zawodowego (Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy; Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy). Dokumentacja w pełni akceptowalna przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Państwową Inspekcję Sanitarną.
Ocena klientów - ponad 99% pozytywnych opinii

Recenzje produktu
Brak dodanch recenzji do produktu!

Dodaj opinię do produktu

Podobne produkty

facebook sklep alleBHP.pl
Zamów rozmowę
×
Zamów rozmowę z ekspertem
Grzegorz Wrzeszcz
Inspektor ds. BHP

Oddzwaniamy pon - pt
w godzinach 8:30-15:30.
ZAMÓW ROZMOWĘ
Podaj imię i nazwisko!
Podaj numer telefonu!
Zaznacz zgodę na przetwarzanie danych!
Dziękujemy za wysłanie formularza.
Skontaktujemy się z Tobą w najszybszym mozliwym czasie!
Twoje imię i nazwisko
Twój numer telefonu

Nasz sklep internetowy korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z regulaminem oraz polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Lubię ciastka!
×
Darmowa instrukcja BHP
Instrukcja BHP przy obsłudze komputera z monitorem ekranowym
INSTRUKCJA BHP ZA DARMO!
Podaj prawidłowy adres e-mail!
Zaznacz zgodę na przetwarzanie danych!
Dziękujemy za wysłanie formularza.
Na podany adres e-mail wysłaliśmy Ci darmową instrukcję BHP!

Zostaw nam swój adres e-mail
i pobierz darmową instrukcję w wersji elektronicznej!

Dodaj do koszyka
Dodano do koszyka: 1 szt.
×
Dodaj do koszyka
-
+
wybierz opcję produktu cena
×
Nieoczekiwany błąd! Powiadom nas o tym :-)
×
Dodaj do koszyka
Przykro nam, ale produkt jest niedostępny ;-(